Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Co to takiego?

W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to instytucja chroniąca nabywcę nieruchomości, który działa w zaufaniu do tego, co jest napisane w księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości. Ma ona znaczenie w przypadkach, w których okazuje się, ze nabyliśmy nieruchomość od osoby, która w rzeczywistości nie była jej właścicielem.

O tym czym jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych możemy dowiedzieć się z art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Jego treść jest następująca:

W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Najłatwiej będzie przedstawić to na przykładzie. Pan Paweł sprzedał nieruchomość panu Piotrowi. Złożono wniosek o wpis nowego właściciela do sądu. Na skutek jednak jakiś niedopatrzeń w księdze wieczystej jako właściciel w dalszym ciągu figurował pan Paweł. Pan Paweł ponownie zbył tę nieruchomość, tym razem panu Jackowi. Zgodnie z rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych pan Jacek nabędzie własność nieruchomości pomimo tego, że w rzeczywistości pan Paweł sprzedał  coś, co nie należało do niego. W takich sytuacjach rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych bowiem przyznaje większą doniosłość temu, co jest napisane w księdze wieczystej, a nie temu, co ma miejsce w rzeczywistości. Trzeba jednak pamiętać, że czasami jej działanie jest wyłączone albo nabywca z pewnych względów nie będzie mógł skorzystać z jej ochrony. O tym w jakich sytuacjach przeczytacie Państwo we wpisie Kiedy rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa?

Zapraszam do komentowania. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania to można je zadawać tutaj albo skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie.

 

 

 

Więcej informacji: www.adwokatchudzinski.pl- kancelaria prawa nieruchomości – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

Logo Color - KA Tomasz Piotr Chudzinski_A2 kopia 222

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,  reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robów budowlanych, a także w postępowaniach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały mieszkańców.

Katalog przykładowych spraw obejmuje m.in.:

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
 • redakcję opinii i dokumentów oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami wspólnot mieszkaniowych;
 • weryfikację formalno-prawna oraz redagowanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych, umów z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • asystę prawną na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „trudne przypadki”);
 • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentację właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych;
 • sprawy związane z ochroną zabytków;
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości;
 • obsługa procesu inwestycyjnego (w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę etc.);
 • reprezentację wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w postępowaniach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub zasądzenia należnego odszkodowania;
 • reprezentację w postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • reprezentacja przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie umów najmu;
 • sporządzanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • pomoc prawna przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości sąsiednich, którym zależy na tym aby opóźnić albo uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji na działce „sąsiada”;
 • reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z umiejscowieniem na nieruchomości infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej lub gazu, jak również w związku z lokalizacją lotnisk.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

www.adwokatchudzinski.pl

 

Opublikowano w Inne
Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0