Uprawnienie właściciela nieruchomości do zmniejszenia sumy hipoteki

Załóżmy, że zawarliśmy umowę z bankiem. Po jakimś czasie spłaciliśmy część kredytu. Okazało się , że suma hipoteki (czyli maksymalna kwota, którą wierzyciel będzie mógł uzyskać z zabezpieczenia) przewyższa wartość zabezpieczonych wierzytelności (czyli np. sumy kredytu, odsetek i innych kosztów ubocznych). Taka dysproporcja może być również konsekwencją np. zawarcia niekorzystnej dla nas umowy z bankiem. Po zmianach przepisów możemy sobie skuteczniej radzić z takimi sytuacjami.

Ustawodawca stanął w obronie właścicieli nieruchomości zmieniając art. 68 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Ust. 2 tego przepisu brzmi obecnie tak:

Hipoteka zabezpiecza wierzytelność do oznaczonej sumy pieniężnej. Jeżeli zabezpieczenie hipoteczne jest nadmierne, właściciel obciążonej nieruchomości może żądać zmniejszenia sumy hipoteki.

Jak Państwo zauważyli ustawodawca w tym przepisie użył tajemniczo brzmiącego sformułowania „jeżeli zabezpieczenie hipoteczne jest nadmierne”. Oczywiście nikt do końca nie wie, co owo „nadmierne zabezpieczenie” oznacza. Zapewne w przyszłości wątpliwości te rozstrzygną sądy, które będą rozpoznawały sprawy wszczynane na podstawie tego przepisu. Wydaje się, że w grę wchodzić będą sytuacje, w których suma hipoteki przewyższa wierzytelność w sposób zasadniczy, rażący. Ciężko jednak powiedzieć czy będzie to o np. 30 % czy o 50%. Powinna także istnieć pewność, że nadmierność zabezpieczenia nie ulegnie zmianie w przyszłości. A Przykładowo mogłoby się tak zdarzyć na skutek zmian kursowych, gdy wierzytelność wyrażona jest w obcej walucie.

Załóżmy, że pan Piotr, właściciel obciążonej nieruchomości, jest przekonany o nadmierności zabezpieczenia ustanowionego na rzecz banku. Co może zrobić, aby doprowadzić do zmniejszenia sumy hipoteki?

Ustawodawca nie wskazuje wyraźnie sposobu realizacji jego uprawnienia. Zająć stanowisko będą musiały sądy. Wydaje się, że w grę wejdzie powództwo o ukształtowanie prawa. Pan Piotr zatem powinien sporządzić pozew, w którym zażąda zmniejszenia sumy hipoteki np. z kwoty 100 tys. do kwoty 50 tys.

Ile taki pozew będzie go kosztował? Sprawa ma charakter majątkowy. Zatem opłatę stanowi 5% wartości przedmiotu sporu. Wartością przedmiotu sporu jest różnica pomiędzy istniejącą sumą hipoteki (100 tys. zł) a kwotą, do której pan Piotr żąda obniżenia sumy hipoteki (50 tys. zł). Opłata w tym przypadku będzie wynosiła 2 500 zł (5% od 50 tys.).

Po uzyskaniu wyroku pan Piotr będzie musiał jeszcze złożyć do sądu wniosek o zmianę treści hipoteki w księdze wieczystej. Opłata od takiego wniosku jest równa 150 zł.

Zapraszam do komentowania. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania to można je zadawać tutaj albo skontaktować się ze mną mailowo lub telefoniczny.

 

 

Więcej informacji: www.adwokatchudzinski.pl- kancelaria prawa nieruchomości – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

Logo Color - KA Tomasz Piotr Chudzinski_A2 kopia 222

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,  reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robów budowlanych, a także w postępowaniach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały mieszkańców.

Katalog przykładowych spraw obejmuje m.in.:

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
 • redakcję opinii i dokumentów oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami wspólnot mieszkaniowych;
 • weryfikację formalno-prawna oraz redagowanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych, umów z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • asystę prawną na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „trudne przypadki”);
 • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentację właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych;
 • sprawy związane z ochroną zabytków;
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości;
 • obsługa procesu inwestycyjnego (w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę etc.);
 • reprezentację wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w postępowaniach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub zasądzenia należnego odszkodowania;
 • reprezentację w postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • reprezentacja przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie umów najmu;
 • sporządzanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • pomoc prawna przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości sąsiednich, którym zależy na tym aby opóźnić albo uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji na działce „sąsiada”;
 • reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z umiejscowieniem na nieruchomości infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej lub gazu, jak również w związku z lokalizacją lotnisk.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

www.adwokatchudzinski.pl

Opublikowano w Inne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


− 4 = dwa

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0