Nacjonalizacja lasów – czy zwrot w naturze możliwy?

Otóż w niektórych przypadkach tak!

Dekret PKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa przewidywał w art. 1, że na własność Skarbu Państwa przechodziły lasy i grunty leśne o obszarze ponad 25 ha, stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych i prawnych.

Wraz z lasami i gruntami leśnymi przechodziły na własność Skarbu Państwa, o ile stanowiły własność lub współwłasność tej samej osoby:
a) wszelkie śródleśne grunty, łąki i wody,
b) grunty deputatowe administracji i straży leśnej,
c) wszelkie nieruchomości i ruchomości położone na terenie obiektu leśnego, przechodzącego na własność Skarbu Państwa, niezależnie od swego przeznaczenia,
d) wszelkie nieruchomości i ruchomości, służące do prowadzenia gospodarstwa leśnego (zabudowania, urządzenia techniczne, transportowe, komunikacyjne itp.) niezależnie od swego położenia,
e) wszelkie zapasy materiałowe (remanenty) zarówno w lesie jak i zakładach przemysłowych, przechodzących na własność Skarbu Państwa.

Kiedy zwrot lasu będzie możliwy?

Wtedy gdy przejęcie naruszało zacytowane przepisy. Jeżeli zatem obszar lasu wynosił 25 ha bądź był mniejszy nie przechodził na własność Skarbu Państwa. Podobnie mogło być jeżeli np. zabudowanie położone poza obszarem lasu zostało uznane za służące do prowadzenia gospodarstwa leśnego, a w rzeczywistości nie było do tego przeznaczone. W takiej sytuacji Skarb Państwa również nie stawał się właścicielem zabudowań. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu na Skarb Państwa nie przechodziły również lasy i grunty leśne podzielone prawnie lub faktycznie przed dniem 1-go września 1939 r. na parcele nie większe niż 25 ha, a stanowiące własność osób fizycznych i jednocześnie, które nie podlegające reformie rolnej. W praktyce chodzi o podziały na parcele na potrzeby katastru dawnego zaboru pruskiego i austriackiego dokonywane często jeszcze w XIX w.

W wskazanych przypadkach właściciel może domagać się zwrotu lasu w naturze. Należy pamiętać, że dekret przewidywał przejście lasu na własność Skarbu Państwa z mocy samego prawa. Zupełnie inaczej zatem niż to odbywało się na podstawie np. dekretu o reformie rolnej. Tam konieczne było wydanie decyzji przez organ administracji. Sytuacja ta powoduje, że inny jest „tryb” dochodzenia roszczeń. Aby odzyskać las właściciel musi wystąpić z powództwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Omija zatem „szczęśliwie” drogę administracyjną (będącą koniecznością przy odzyskiwaniu nieruchomości przejętych na podstawie dekretu o reformie rolnej). Właściciel musi pamiętać również o tym, że to na nim spoczywa ciężar dowodu. Oznacza to, że trzeba udowodnić swoje racje poprzez np. wykazanie, że las  przed wybuchem II Wojny Światowej został podzielony na parcele nie większe niż 25 ha. Wykazanie tych okoliczności wystarczyłoby do wygrania sprawy, gdyby Skarb Państwa nie podnosił  zarzutu zasiedzenia lasu, co niestety jednak zawsze czyni. O tym co to takiego i jak się przed nim bronić piszę we wpisie dotyczącym zasiedzenia.

W przypadku wątpliwości, pytań zapraszam do kontaktu!

 

 

Więcej informacji: www.adwokatchudzinski.pl – kancelaria prawa nieruchomości – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

Logo Color - KA Tomasz Piotr Chudzinski_A2 kopia 222

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,  reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robów budowlanych, a także w postępowaniach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały mieszkańców.

Katalog przykładowych spraw obejmuje m.in.:

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
 • redakcję opinii i dokumentów oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami wspólnot mieszkaniowych;
 • weryfikację formalno-prawna oraz redagowanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych, umów z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • asystę prawną na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „trudne przypadki”);
 • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentację właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych;
 • sprawy związane z ochroną zabytków;
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości;
 • obsługa procesu inwestycyjnego (w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę etc.);
 • reprezentację wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w postępowaniach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub zasądzenia należnego odszkodowania;
 • reprezentację w postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • reprezentacja przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie umów najmu;
 • sporządzanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • pomoc prawna przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości sąsiednich, którym zależy na tym aby opóźnić albo uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji na działce „sąsiada”;
 • reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z umiejscowieniem na nieruchomości infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej lub gazu, jak również w związku z lokalizacją lotnisk.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

www.adwokatchudzinski.pl

Opublikowano w Inne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


1 + = trzy

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0