Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Wyeliminować uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej mogą sami mieszkańcy. Najłatwiej na kolejnym zebraniu poprzez podjęcie nowej uchwały, która uchyli poprzednią. Jest to sposób „rekomendowany”. Jednak niestety nie zawsze wszystkim zależy na takim prostym rozwiązaniu sprawy. Wówczas pozostaje droga sądowa. Wszczęcie postępowania sądowego, w trakcie którego sąd skontroluje uchwałę, następuje poprzez wniesienie pozwu o uchylenie uchwały.

Co powinien zawierać pozew o uchylenie uchwały?

Oznaczenie sądu, powoda i pozwanego

Po pierwsze wskazujemy sąd, który będzie właściwy w sprawie o uchylenie uchwały. Jest to Sąd Okręgowy. Ten, w okręgu którego znajduje się nieruchomość wspólna.

Następnie musimy oznaczyć powoda i pozwanego. Powodem jest osoba, która żąda uchylenia uchwały. Może to być właściciel lokalu (także właściciele lokali), niezależnie od tego czy był obecny na zebraniu właścicieli lokali, czy głosował za czy przeciw uchwale. Powodem może również być współwłaściciel lokalu. Pozwanym natomiast jest Wspólnota Mieszkaniowa, reprezentowana przez Zarząd.

W pozwie trzeba koniecznie podać adresy zamieszkania/siedziby zarówno powoda, jak i pozwanego.

Wartość przedmiotu sporu

Jeżeli sprawa ma charakter majątkowy należy również wskazać wartość przedmiotu sporu. W sprawach o uchylenie uchwały ten charakter czasami trudno stwierdzić jednoznacznie. W skrócie można powiedzieć, że z charakterem majątkowym sprawy mamy do czynienia wtedy, gdy przedmiot sporu (w tym wypadku uchwała) dotyczy interesów ekonomicznych. Z charakterem niemajątkowym sprawy natomiast wtedy, gdy przedmiotem są prawa służące ochronie dóbr osobistych oraz stosunków rodzinnych pomiędzy małżonkami, krewnymi, powinowatymi. Przykładowo sprawą majątkową będzie sprawa o uchylenie uchwały dotyczącej ustalenia zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Sąd Najwyższy za sprawy majątkowe uznaje nawet te o uchylenie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium zarządcy, odwołania członka zarządu czy zatwierdzenie sprawozdania ze sprawowania zarządu. Z czym nie zgadza się część doktryny :) . W każdej sprawie wartość przedmiotu sporu może być inna. Niekiedy taką wartość trudno jest ustalić. Skarżący musi rozważyć jakich jego interesów majątkowych dana uchwała dotyczy i spróbować ocenić ich wartość. Według Sądu Najwyższego, gdy np. uchwała dotyczy udzielenia absolutorium zarządcy wartość przedmiotu sporu odpowiada wartości udziału w nieruchomości wspólnej przysługującego temu z właścicieli lokali, który wniósł powództwo (za orzeczeniem SN, III CZP 111/05). Określenie tej wartości nie ma co prawda znaczenia dla określenia wysokości opłaty czy właściwości sądu natomist  może mieć istotne znaczenie przy ustalaniu możliwośći wnoszenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Gdy podana wartość będzie za niska z wniesieniem skargi kasacyjnej możemy się pożegnać.

Żądanie

Najważniejszym elementem pozwu jest żądanie. Żądanie można określić w ten sposób: „Wnoszę o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej (wskazać nazwę Wspólnoty Mieszkaniowej, nr i datę wydania uchwały) oraz o wstrzymanie wykonania ww. uchwały do czasu zakończenia sprawy.”

W tym miejscu pozwu należy również zażądać zasądzenia na rzecz powoda od pozwanego zwrotu kosztów procesu. A także trzeba zawrzeć wniosek o dopuszczenie dowodów, jakie chcemy, aby były przeprowadzone przez Sąd wraz z podaniem faktów, które dowody te mają wykazać.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu wskazujemy sądowi argumenty przemawiające za koniecznością uchylenia uchwały. O tym, w jakim kierunku powinna zmierzać argumentacja przeczytasz więcej w poprzednim wpisie. Pamiętaj również o udowodnieniu członkostwa we Wspólnocie (za pomocą odpisu z Księgi Wieczystej lokalu), dokładnym przedstawieniu faktów sprawy (m.in. kiedy podjęto uchwałę, jaką miała treść, jak przebiegało zebranie, głosowanie, fakt indywidualnego zbierania głosów). Do pozwu należy dołączyć zaskarżoną uchwałę oraz inne dokumenty potwierdzające przedstawione w pozwie okoliczności.

Pozew musi być podpisany (przez jedną bądź, jeżeli więcej osób skarży uchwałę, przez wszystkie osoby). Do sądu należy złożyć oryginał pozwu z załącznikami oraz dodatkowym egzemplarzem, który zostanie doręczony przez Sąd Wspólnocie. Dodatkową kopie zachowujemy dla siebie i prosimy w biurze podawczym o przybicie prezentaty, która potwierdza złożenie pozwu w określonym dniu. Takim potwierdzeniem może być również dowód nadania pozwu listem poleconym na poczcie. Opłata od pozwu wynosi 200 złotych. Wpłaty należy dokonać na rachunek sądu, do którego wnosimy pozew. Numer rachunku można odnaleźć na stronie internetowej sądu. Do pozwu dołączamy potwierdzenie dokonania opłaty. Na samym końcu wymieniamy wszystkie załączniki.

Bardzo ważna sprawa – termin! Więcej na ten temat we wpisie dotyczącym terminów. Powód może uzyskać zwolnienie od kosztów. Na ten temat piszę we wpisie dotyczącym wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

W przypadku wątpliwości, pytań zapraszam do kontaktu -  mailowo lub przez wypełnienie formularza.

Jeżeli podobał Ci się wpis będzie mi bardzo miło jak klikniesz przycisk “Lubię to” w panelu bocznym bloga. A Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowych wpisach zapraszam do subskrybowania newslettera!

 

 

Więcej informacji: www.adwokatchudzinski.pl- kancelaria prawa nieruchomości – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

Logo Color - KA Tomasz Piotr Chudzinski_A2 kopia 222

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,  reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robów budowlanych, a także w postępowaniach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały mieszkańców.

Katalog przykładowych spraw obejmuje m.in.:

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
 • redakcję opinii i dokumentów oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami wspólnot mieszkaniowych;
 • weryfikację formalno-prawna oraz redagowanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych, umów z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • asystę prawną na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „trudne przypadki”);
 • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentację właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych;
 • sprawy związane z ochroną zabytków;
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości;
 • obsługa procesu inwestycyjnego (w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę etc.);
 • reprezentację wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w postępowaniach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub zasądzenia należnego odszkodowania;
 • reprezentację w postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • reprezentacja przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie umów najmu;
 • sporządzanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • pomoc prawna przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości sąsiednich, którym zależy na tym aby opóźnić albo uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji na działce „sąsiada”;
 • reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z umiejscowieniem na nieruchomości infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej lub gazu, jak również w związku z lokalizacją lotnisk.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

www.adwokatchudzinski.pl

Opublikowano w Inne
16 komentarzy » for Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej
 1. leszek pisze:

  super skorzystam z w/w informacji. a czy moglbym sie poradzic w sprawie watpliwosci, w swoim mieszkaniu prowadze dzialknosc gospodarcza biro rachunkowe, wspolnota uchwala zbierania glosow uchwalila ze mam placic za co w/g wspolczu=ynnika 1,35 z tym sie nie zgadam bo poprzez moja dziaalnosc nie zuzywam wiecej ciepla i bede skarzyl uchwale do sadu. mam szanse na wygrana

  • Panie Leszku,
   A czy uchwała zawiera uzasadnienie? Czy wskazano dlaczego zwiększa się obciążenie z tego tytułu? Jak wspólnota tłumaczy taką decyzję? Czy zwiększono obciążenie z tego tytułu w stosunku do wszystkich właścicieli lokali użytkowych czy tylko w stosunku do Pana? Jak ustala się zaliczki z tego tytułu dla właścicieli lokali mieszkalnych?
   Czy wspólnota powołała się na art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali? Zgodnie z tym przepisem jest możliwe zwiększenie obciążeń (zaliczek) właścicieli lokali użytkowych z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Musi to być uzasadnione jednak większymi kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej, pozostającymi w związku ze sposobem korzystania z tych lokali użytkowych i musi być proporcjonalne do tych większych kosztów zarządu nieruchomością wspólną (wspólnota nie może dowolnie ustalać wysokości obciążeń powołując się tylko na fakt, że jest to lokal użytkowy). Dotyczy to jednak obciążeń tytułem utrzymania nieruchomości wspólnej nie zaś utrzymania konkretnych lokali. Rozumiem, że w lokalach nie zainstalowano liczników umożliwiających pomiar energii? Jeżeli nie to opłaty za dostawę energii cieplnej do lokali stanowiłyby koszty zarządu nieruchomością wspólną (takie stanowisko wynika z dotychczasowego orzecznictwa) i wspomniany przepis miałby zastosowanie. Zatem wspólnota powinna była uzasadnić, że sposób korzystania z lokalu powoduje zwiększenie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i wykazać zasadność zastosowania zwiększonego współczynnika.

   Proszę pamiętać o terminie zaskarżenia uchwały. Powództwo może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

   Pozdrawiam
   Joanna Marcinkowska

   • Ania pisze:

    Witam , mam wieksza polowe mieszkania wlasnosci w bloku mieszkaja w nim moi bracia ( ja place tylko podatek ) czy jesli podpisalam uchwale dotyczaca zmiany zarzadcy to czy sad tego nie uchyli , mam prawo podpisac ?

 2. Joanna pisze:

  Chce napisać odwołanie uchwały do zarzadcy mam zgodę 51% mieszkańców wspolnoty jak powinno wyglądać takie odwołanie

  • Pani Joanno, przesłałam do Pani e-mail. W takiej uchwale właściciele lokali powinni wyrazić zgodę na uchylenie uchwały (trzeba wskazać o jaką uchwałę dokładnie chodzi). Należy również pamiętać o prawidłowym zwołaniu i przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali. Więcej informacji a ten temat znajdzie Pan w mailu.
   Pozdrawiam
   Joanna Marcinkowska

 3. Tomasz pisze:

  Witam

  Jak wygląda sprawa reprezentacji wspólnoty w przypadku, gdy powodem jest właściciel lokalu będący jednocześnie zarządem wspólnoty (jednoosobowym)

  Pozdrawiam – Tomasz

  • Panie Tomaszu, bardzo ciekawy problem. Ja dotychczas nie spotkałam się z taką sytuacją. Przesyłam Panu fragment komentarza na ten ten temat: “Ciekawy praktyczny problem rysuje się na tle stanu faktycznego, gdy właściciel lokalu, będący jednocześnie jedynym członkiem zarządu, chce zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej, którą administruje. W postępowaniu cywilnym obowiązuje zasada, że każdy proces toczy się między dwiema stronami, które z reguły mają sprzeczne interesy. W omawianym przypadku właściciel lokalu występowałby z jednej strony jako powód wnoszący pozew do sądu o uchylenie uchwały, z drugiej zaś na mocy art. 21 ust. 1 WłLokU ten sam właściciel musiałby występować w roli pozwanego, reprezentującego wspólnotę mieszkaniową. Rozwiązaniem wydaje się przyjęcie koncepcji, że wspólnotę mieszkaniową powinien reprezentować zarządca powołany przez sąd – przy odpowiednim stosowaniu art. 26 WłLokU – ponieważ niewątpliwie dla tej konkretnej sprawy wspólnota nie ma zarządu, który mógłby ją reprezentować (R. Dziczek, Własność lokali, s. 192). Z wnioskiem o ustanowienie zarządcy może wystąpić skarżący właściciel lokalu. Do czasu powołania zarządcy sądowego sąd zawiesi postępowanie na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 KPC. W sytuacji konieczności podjęcia czynności niecierpiącej zwłoki dla pozwanej wspólnoty może zostać ustanowiony kurator (art. 69 KPC). Możliwa jest też koncepcja, w myśl której wspólnotę mieszkaniową w takim procesie powinien reprezentować kurator na podstawie art. 42 KC w zw. z art. 331 § 1 KC.” (R. Strzelczyk, A. Turlej,Własność lokali. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2013)
   Pozdrawiam serdecznie!
   Joanna Marcinkowska

 4. Marta pisze:

  Witam,
  Mam problem jako Właścicielka mieszkania.
  Mianowicie nabyłam nieruchomość, która należy do dużej Wspólnoty. Została podjęta uchwała o wyborze Zarządu i takowy funkcjonuje. Mieszkanie znajduje się na ostatniej kondygnacji i w okresie letnim panują okropne warunki – po otwarciu okna wpływa nagrzane powietrze z dachu, po ich zamknięciu panuje straszny zaduch chciałam zamontować klimatyzację typu split (jednostka zewnętrzna na dachu, wewnętrzna w mieszkaniu). Po konsultacji z fachowcem wynikło, że wskazany powyżej typ klimatyzacji, będzie najbardziej wydajny i spełni swoją rolę, ponadto wypożyczyliśmy klimatyzator przenośny, ale niestety nie sprawdził się, gdyż rura wypuszczająca gorące powietrze musi wychodzić przez okno, pomimo specjalnego uszczelnienia wpada gorące powietrze, dodatkowo nie mogę szczelnie zamknąć mieszkania, spowoduje to wytworzenie podciśnienia i zaciąganiem powietrza np z wentylacji. Budynkiem zarządza firma jest Zarządcą, została wybrana przez Wspólnotę. Złożyłam oficjalną prośbę do Zarządu i Zarządcy, o wydanie zgody na montaż jednostki na dachu, już wiem że stanowisko Zarządcy jest na “nie”, z rozmowy uzyskałam uzasadnienie: “nikomu nie pozwalają wychodzić na dach, gdyż ktoś może go uszkodzić”. Zarząd to 4 osoby w tym mój Mąż, który nie brał udziału w podejmowaniu powyższej decyzji, gdyż uznaliśmy, że byłby to konflikt interesów. Pozostałe 3 osoby w Zarządzie boją się , lub nie chcą wydać decyzji, zasłaniają się Ustawą o lokalach własnościowych, że to przekracza obowiązki zwykłego Zarządu. Czy rzeczywiście odpowiedź Zarządu jest zgodna ze wskazaną Ustawą? Dodatkowym przykładem jest, że decyzję o montażu anten SAT na elewacji podejmuje Zarząd. Czy jeśli otrzymam decyzję odmowną mogę dochodzić swoich praw i mam szanse na wygraną w sądzie? Obawiam się iż nie dojdziemy do porozumienia stron.

  • Dzień dobry Pani Marto,

   Dziękuję za komentarz! Moim zdaniem rzeczywiście instalacja klimatyzacji na dachu może przekraczać zakres czynności zwykłego zarządu i z tego powodu powinno się podjąć uchwałę właścicieli lokali. Jeżeli zostanie podjęta uchwała, w której właściciele lokali nie wyrażą zgody na montaż instalacji na dachu to będzie miała Pani prawo jej zaskarżenia do sądu. Moim zdaniem ma Pani szansę na przekonanie sądu do swoich racji, jeżeli zdoła Pani wykazać, że używanie takiej klimatyzacji nie byłoby uciążliwe dla sąsiadów i jej zamontowanie nie narażałoby nieruchomości wspólnej na uszkodzenia. Proszę zwrócić uwagę, że były orzeczenia sądów, w których uchylano uchwały właścicieli lokali nie wyrażające zgody na instalację anten satelitarnych na dachu budynku. Sądy podkreślały, że takie uchwały naruszały interes właściciela mieszkania polegający na możliwości swobodnego korzystania z lokalu w granicach, w których korzystanie to nie naruszało praw innych osób. Mam nadzieję, że udało mi się trochę Pani pomóc!
   Pozdrawiam serdecznie
   Joanna Marcinkowska

 5. Marta pisze:

  Witam,
  Mam problem jako Właścicielka mieszkania w budynku mieszkalnym – blok, ok 100 mieszkań, większość własnościowa. Jest to Wspólnota Mieszkaniowa. Uchwałą Wspólnoty został wybrany Zarząd 4 osoby w tym mój Mąż (który w całej sprawie nie brał udziału), dodatkowo jest również Zarządca. Zarząd działa na podstawie Ustawy o własności lokali, w której to znajduje się pkt mówiący o Zarządzie.
  Problem polega na tym, że właśnie otrzymałam decyzję odmowną dotyczącą montażu klimatyzacji na dachu budynku. Zarząd odpisał mi że to przekracza to zakres zwykłego zarządu i że decyzja powinna zostać podjęta uchwałą całej Wspólnoty w trybie indywidualnego zbierania podpisów. Nadmienię iż 3 mc. temu ten właśnie Zarząd wydał decyzję innemu właścicielowi na zamontowanie anteny SAT na elewacji budynku bez uchwały. Dodatkowo w moim piśmie prosiłam o zgodę i wskazanie warunków technicznych tegoż montażu, co zostało ujęte w odpowiedzi Zarządu cyt” Warunki techniczne zostaną wskazane po przedłożeniu uchwały Wspólnoty wyrażającej zgodę na instalację klimatyzacji, oraz oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na poniesienie kosztów przygotowania opinii technicznej”. Czy Zarząd miał rację przekazując do mnie taką odpowiedź? Chodzi o to czy rzeczywiście przekracza zakres obowiązków Zarządu zwykłego? Czy rzeczywiście za wskazanie warunków technicznych koszty muszę ponieść ja? Montażu dokona wyspecjalizowana firma z zachowaniem wszelkich norm budowlanych i standardów montażu klimatyzacji.

 6. Jan pisze:

  Chciałbym zaskarżyć podjętą uchwałę do Sadu w sprawie zmiany zarządcy WM. Zmiana ta nastąpiła w roku 2008 i była podjęta przez nie uprawnione osoby jak i w tej chwili ta sama osoba jest i zarządcą i jest w jedno osobowym zarzadzie t/z że sam siebie kontroluje i sam sobie podpisuje protokoły.

  • Dzień dobry, bardzo dziękuję za komentarz! Czy sytuacja wygląda tak, że jednocześnie istnieje w Państwa Wspólnocie zarząd oraz zarządca, któremu powierzono zarządzanie wspólnotą? Czy też była zawarta umowa o administrowanie z osobą, która jednocześnie jest członkiem zarządu we wspólnocie? Pozdrawiam serdecznie
   Joanna

   • Jan pisze:

    W 2008 r. przy zmianie zarządcy zadecydowali dwj byli wybrani przedstawiciele zarządu ja jako członek zarządu nie byłem poinformowany o takiej sytuacji i powierzyli zarząd i zarządce w jednej osobie , zarządca w tej chwili robi co musię rzewnie podoba chcę zaskarżyć tę uchwałę do sądu o stwierdzenie jej jako niebyłej tylko co dalej.

 7. Barbara pisze:

  Zostałam powiadomiona o podjętej we wrześniu uchwale w sprawie instalacji centralnego ogrzewania z dala czynnego oraz remontu dachu. W tym celu zarząd Wspólnoty zaciągnął kredyt w granicy ok. 140 tys. zł. Nie zostałam zawiadomiona pisemnie o zebraniu, nie mieszkam tam. Nadmieniam, że w budynku znajduje się ogrzewanie indywidualne takie jak gazowe dwufunkcyjne, piece kaflowe i elektryczne. Czy wspólnota miała prawo pokryć wydatek na centralne ogrzewanie tj. koszt wymiennikowni w pralni oraz pionów i podłączeń centralnego ogrzewania w prywatnych mieszkaniach z funduszu remontowego. Mam ogrzewanie gazowe i chcę przy nim pozostać a obciążono mnie kosztami całego remontu i to nie wg udziałów tylko wszyscy płacą jednakową stawkę 60 zł m-c chociaż inni mają większe udziały.
  Nie uzyskałam od administratora wyliczenia remontu dachu na mój lokal wiec nie wiem na ile jest obciążone i za co płacę.
  Proszę o pomoc w sformułowaniu pozwu o uchylenie uchwały

 8. Kasia pisze:

  Czy Wspólnota mieszkaniowa może uchwałą nałożyć opłatę za przesyłkę poleconą zawierającą wezwanie do zapłaty? Czy wspólnota ma prawo uchwałą określić, że dokumenty włożone do euro-skrzynek (np. powiadomienia o zebraniu) będą miały moc doręczonej skutecznie korespondencji? Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

 9. Marta pisze:

  Witam,
  poszukuję specjalisty do napisania pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty Mieszkaniowej ws regulaminu rozliczania kosztów CO.
  Regulamin dostarczony 6 grudnia – uchwała podjęta w drodze indywidualnego zbierania głosów w dniach 4-19 grudnia (informacja o podjęciu uchwały z 20 grudnia odebrana ze skrzynki 28 grudnia).
  Sprawa dotyczy nieprawidłowości w rozliczaniu kosztów i zawyżonych opłat dla lokali nieopomiarowanych – podzielnikami.
  Proszę o kontakt.
  Marta

Odpowiedz na „MartaAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


+ jeden = 5

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0