Wady fizyczne budynku – pozew przeciwko sprzedawcy

W garażu przecieka sufit, z elewacji odpada tynk – czyli problemy z źle wykonanymi budynkami. Jak mieszkać można by zapytać sprzedawcę w takich sytuacjach.

Sprzedawca jednak milczy i nie zamierza usunąć wad.

Zapraszam Cię do zapoznania się z krótkim poradnikiem o tym jak napisać pozew przeciwko sprzedawcy nieruchomości. Wskazówki mają charakter ogólny i przydadzą się zarówno wspólnotom mieszkaniowych, jak i właścicielom lokali czy domów.

Trzeba pamiętać jednak, że każdy pozew oczywiście będzie się różnił w zależności od okoliczności sprawy i od dokonanego wyboru roszczeń (np. o odszkodowanie, usunięcie wad czy o obniżenie ceny).

W tym miejscu zapraszam Cię do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi napisania pozwu o usunięcie wad na podstawie przepisów o odpowiedzialności kontraktowej.

A wcześniej do przeczytania  o uprawnieniach właścicieli związanych z wadami fizycznymi nieruchomości  i o tym, co należy zrobić przed wszczęciem procesu.

Co powinien więc zawierać pozew o usunięcie wad fizycznych w nieruchomości wspólnej?

Oznaczenie sądu

Po pierwsze wskazujemy sąd, który będzie właściwy w sprawie. Będzie to Sąd Okręgowy, jeżeli wartość przedmiotu sporu jest wyższa od kwoty 75,000 złotych. Sąd Rejonowy natomiast jeżeli wartość ta jest równa bądź niższa kwocie 75,000 złotych.

Załóżmy, że właściwy jest Sąd Okręgowy. Tych sądów jest sporo w całej Polsce. Musimy zatem wybrać ten konkretny, który będzie rozpoznawał naszą sprawę. Generalna zasada wskazuje, że ma to być sąd, w okręgu którego pozwany ma swoją siedzibę (w przypadku osoby prawnej np. spółki) albo miejsce zamieszkania (gdy sprzedawca jest osobą fizyczną). Jeżeli zatem siedziba sprzedawcy znajduje się w Warszawie będzie to Sąd Okręgowy w Warszawie.

W tym wypadku działa również inna zasada. Przydaje się, gdy sprzedawca nie ma siedziby w tej samej miejscowości, gdzie znajduje się budynek, w którym ujawniły się wady. Jest to zasada wyrażona w art. 34 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten stanowi między innymi, że powództwo o  odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca wykonania umowy. Zakładając, że budynek z wadami znajduje się w Warszawie będzie to Sąd Okręgowy w Warszawie.

Oznaczenie powoda i pozwanego

Następnie musimy oznaczyć powoda i pozwanego. Powodem w tej sytuacji jest osoba, która żąda usunięcia wad fizycznych. Pozwanym natomiast jest podmiot, który sprzedał powodowi nieruchomość.

W pozwie trzeba koniecznie podać adresy zamieszkania/siedziby zarówno powoda, jak i pozwanego.

Wartość przedmiotu sporu

Tego rodzaju sprawy mają charakter majątkowy. Należy więc wskazać wartość przedmiotu sporu. Jest to bardzo ważne, gdyż wartość ta wpłynie m.in. na właściwość sądu i na wysokość opłaty od pozwu. Wartość przedmiotu sporu nie powinna odbiegać od rzeczywistości. Sąd ma możliwość weryfikacji. Wartość ta w tym konkretnym wypadku odpowiada wartości robót, do których wykonania sąd ma zobowiązać sprzedawcę. Co jednak się stanie, gdy tę wartość trudno jest określić w chwili wniesienia pozwu? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie tutaj.

Żądanie pozwu

Najważniejszym elementem pozwu jest żądanie. Żądanie można przykładowo sformułować w ten sposób:

Wnoszę o zobowiązanie pozwanego _________ (wskazać nazwę sprzedawcy) do dokonania naprawy nieruchomości  ___________ (opisać część nieruchomości zawierającą wady) poprzez wykonanie ______________ (opis sposobu dokonania naprawy) w terminie _____________ od daty uprawomocnienia się wyroku.

Jest jeszcze jeden element, dzięki któremu właściciel nieruchomości może wzmocnić żądanie. To żądanie upoważnienia powoda do wykonania zastępczego. Więcej na ten temat w moim wpisie tutaj.

W tym miejscu pozwu należy również zażądać zasądzenia na rzecz powoda od pozwanego zwrotu kosztów procesu. A także trzeba zawrzeć wniosek o dopuszczenie dowodów, jakie chcemy, aby były przeprowadzone przez Sąd wraz z podaniem faktów, które dowody te mają wykazać (czyli np. dowód z opinii biegłego na okoliczność ujawnienia się wad, ich rodzaju, przyczyn, które je spowodowały, sposobu dokonania naprawy i wartości napraw).

Uzasadnienie pozwu

W uzasadnieniu wskazujemy sądowi argumenty przemawiające za uwzględnieniem pozwu.

Zwróć uwagę na następujące kwestie:

Przedstawienie okoliczności faktycznych

Wskazujemy m.in., kiedy i przez kogo budynek został wybudowany. Powołujemy się na umowę sprzedaży. Opisujemy także dokładnie ujawnione wady,  wskazujemy na przyczyny ich powstania, sposób dokonania napraw, podkreślamy próby polubownego załatwienia sprawy przez powoda z pozwanym.

Udowodnienie swoich racji

Wszystkie wskazywane okoliczności powinny być wykazane odpowiednimi dowodami. Będą to przykładowo:

  • dowody z dokumentów – sporządzone opinie techniczne, dokumentacja zawierająca opis wad i zdjęcia, korespondencja ze sprzedawcą w zakresie prób polubownego załatwienia sprawy,
  • dowód z opinii biegłego np. z zakresu budownictwa, uwaga, opinia techniczna sporządzona na zlecenie właściciela przed wszczęciem postępowania sądowego nie zastępuje dowodu z opinii biegłego,
  • dowód z zeznań świadków i przesłuchania stron.

Opisując okoliczności faktyczne najlepiej od razu wskazywać na dowód, który ma je wykazać. Przykładowo po opisie zakresu wad w budynku podajemy dowody. Będzie to opinia techniczna, opinia biegłego, dokumentacja, zeznania świadków, przesłuchanie stron.

Podpis i załączniki

Pozew musi być podpisany.

Do sądu należy złożyć oryginał pozwu z załącznikami oraz dodatkowym egzemplarzem, który zostanie doręczony przez Sąd sprzedawcy. Dodatkową kopie zachowujemy dla siebie i prosimy w biurze podawczym o przybicie prezentaty, która potwierdza złożenie pozwu w określonym dniu. Takim potwierdzeniem może być również dowód nadania pozwu listem poleconym na poczcie.

Opłata od pozwu wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu. Czyli jeżeli wartość ta została  określona na 100 000 złotych opłata będzie równa 5 000 złotych. Ewentualne końcówki tak obliczonych kwot zaokrągla się w górę do pełnego złotego. Wpłaty należy dokonać na rachunek sądu, do którego wnosimy pozew. Numer rachunku można odnaleźć na stronie internetowej tego sądu, Do pozwu dołączamy potwierdzenie dokonania opłaty.

Czasami udaje się uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych, o czym dowiesz się więcej  tutaj.

Na samym końcu wymieniamy wszystkie załączniki czyli wskazujemy, jakie dokumenty załączyliśmy do pozwu.

W przypadku wątpliwości, pytań zapraszam do kontaktu -  mailowo lub przez wypełnienie formularza.

Opublikowano w Postępowanie przed sądem, Wady fizyczne mieszkań, Wady fizyczne nieruchomości wspólnej / wady budynków, Wady nieruchomości
2 komentarzy » for Wady fizyczne budynku – pozew przeciwko sprzedawcy
  1. Michał pisze:

    Krótko, konkretnie – bardzo przydatny artykuł !

  2. Anna pisze:

    Super artykuł. Mam w mieszkaniu krzywe sufity do. 2.5cm nanie 1.5metra Deweloper próbował mi wcisnąć rekomnsate 500zł A potem 2000tys gdy odmówiłam żądając faktycznej kwoty naprawy wycofał się z wszelkich negocjacji i odrzucił wcześniejsze uznanie wad. Właśnie przygotowuje się do pozwu samodzielnie akurat brak kasy na adwokata. Tylko zastanawiam sie z tym rzeczoznawca. Czy powinnam już mieć jakąś opinie przed złożeniem pozwu czy wystarcza pomiary które zrobił Pan z firmy która ma mi naprawić te sufity i wycenil mi naprawe na 10tys. na takie krzywizny tylko podwieszane sufity tak mi powiedział A mam tak w całym mieszkaniu 55m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


8 − = jeden

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0