Upoważnienie do wykonania zastępczego w pozwie o usunięcie wad

Witaj!

Wpis o tym, jak można zlecić firmie zewnętrznej naprawę dachu i nie zapłacić za to z własnej kieszeni.

Naprawa w pewnych sytuacjach może bowiem odbywać się na koszt sprzedawcy nieruchomości, który na podstawie rękojmi za wady fizyczne rzeczy był odpowiedzialny za usunięcie wady.

Czyli chciałabym Ci powiedzieć o instytucji upoważnienia do wykonania zastępczego na koszt dłużnika. Reguluje tę kwestię art.  480 § 1 Kodeksu Cywilnego. Przepis ten stanowi:

W razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika.

Przypomnę Ci tylko, że na podstawie przepisów o rękojmi sprzedawca rzeczy, który jest jednocześnie jej wytwórcą, ma obowiązek na żądanie kupującego usunięcia wad. Jeżeli odmawia naprawy dopuszcza się zwłoki. Wówczas można skorzystać z upoważnienia do wykonania zastępczego i po uzyskaniu upoważnienia sądu zlecić naprawę innemu podmiotowi na koszt dłużnika.

W praktyce wygląda to tak, że już w pozwie o usunięcie wad nieruchomości zamieszczamy wniosek o upoważnienie do usunięcia wady rzeczy na koszt dłużnika na wypadek, gdyby pozwany w oznaczonym w wyroku terminie nie wykonał naprawy. Po upływie tego terminu powód będzie mógł sam naprawić rzecz na koszt pozwanego.

Żądanie pozwu może brzmieć następująco (przykład dotyczy wad w nieruchomości wspólnej w budynkach wielolokalowych):

 Wnoszę o:

1. zobowiązanie pozwanego _________ (wskazać nazwę sprzedawcy lokali) do dokonania naprawy części wspólnych nieruchomości  ___________ (opisać część nieruchomości zawierającą wady, wskazać dokładnie o jaką nieruchomość chodzi) poprzez wykonanie ______________ (opis sposobu dokonania naprawy) w terminie _____________ od daty uprawomocnienia się wyroku,

2. na wypadek niewykonania świadczenia wskazanego w punkcie pierwszym w terminie _____________ od daty uprawomocnienia się wyroku wnoszę o upoważnienie powoda do wykonania tego świadczenia na koszt pozwanego.

Właściciele lokali czy domów mogą również pominąć żądanie zobowiązania pozwanego do dokonania naprawy i od razu domagać się upoważnienia do usunięcia wad na koszt pozwanego (jeżeli sprzedawca wzywany do usunięcia wad tego nie uczynił).

Pozdrawiam!

J.M.

 

 

Więcej informacji: www.adwokatchudzinski.pl- kancelaria prawa nieruchomości – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

Logo Color - KA Tomasz Piotr Chudzinski_A2 kopia 222

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,  reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robów budowlanych, a także w postępowaniach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały mieszkańców.

Katalog przykładowych spraw obejmuje m.in.:

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
 • redakcję opinii i dokumentów oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami wspólnot mieszkaniowych;
 • weryfikację formalno-prawna oraz redagowanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych, umów z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • asystę prawną na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „trudne przypadki”);
 • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentację właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych;
 • sprawy związane z ochroną zabytków;
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości;
 • obsługa procesu inwestycyjnego (w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę etc.);
 • reprezentację wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w postępowaniach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub zasądzenia należnego odszkodowania;
 • reprezentację w postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • reprezentacja przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie umów najmu;
 • sporządzanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • pomoc prawna przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości sąsiednich, którym zależy na tym aby opóźnić albo uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji na działce „sąsiada”;
 • reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z umiejscowieniem na nieruchomości infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej lub gazu, jak również w związku z lokalizacją lotnisk.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

www.adwokatchudzinski.pl

Opublikowano w Postępowanie przed sądem, Pozew przeciwko sprzedawcy rzeczy, Upoważnienie do usunięcia wad na koszt dłużnika, Wady fizyczne mieszkań, Wady fizyczne nieruchomości wspólnej / wady budynków, Wady nieruchomości
1 komentarz » for Upoważnienie do wykonania zastępczego w pozwie o usunięcie wad
 1. Paulina pisze:

  Witam Pani Mecenas, proszę powiedzieć, czy zaproponowana przez Panią konstrukcja pozwu (tj. żądanie zobowiązania przez Sąd do usunięcia wad a ewentualnie do wyrażenia zgody na wykonanie zastępcze) jest “honorowana” przez sądy? Pytam, gdyż w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Krakowie – I ACa 466/14 spotkałam się z interpretacją, że żądanie z art. 480 kc nie może być stosowane do umów sprzedaży, a jedynie umów o dzieło lub roboty budowlane. Jak ta kwestia wygląda u Pani w wymiarze praktycznym?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


7 − = sześć

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0