Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył możliwości uzyskania zwolnienia  od kosztów sądowych.

Czasami brak pieniędzy na uiszczenie kosztów sądowych stanowi poważny problem i prowadzi nawet do rezygnacji z dochodzenia praw przed sądem. W takich sytuacjach osoby, które nie są w stanie ponieść tych kosztów powinny starać się o zwolnienie z obowiązku ich uiszczenia. Jest szansa, że takie zwolnienie uzyskają.

Załóżmy, że właściciel lokalu chce dochodzić odszkodowania za wady swojej nieruchomości. Zgodnie z art. 102 ustawy o kosztach w sprawach cywilnych może domagać się zwolnienia od kosztów sądowych, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Odpowiedni formularz możesz pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się również osoba prawna (np. sp. z o.o.) lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np. Wspólnota Mieszkaniowa). Przykładowo w procesie przeciwko sprzedawcy w związku z wadami nieruchomości wspólnej zwolnienia od kosztów mogłaby domagać się Wspólnota Mieszkaniowa, jeżeli wykazałaby, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Brak posiadania środków Wspólnota może wykazać jakimikolwiek dokumentami, które pozwoliłyby określić jej sytuację majątkową.

Porównując dwa przedstawione przypadki prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia jest większe w sytuacji, gdy pozew składa właściciel lokalu. Zwolnienie Wspólnoty od ponoszenia kosztów uzyskać jest trudniej.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych co do zasady składamy w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Oprócz zawarcia w piśmie samego wniosku trzeba także oznaczyć sąd, powoda, pozwanego, krótko opisać sprawę w związku, z którą składamy wniosek oraz wskazać okoliczności wskazujące na złą sytuację majątkową wnioskodawcy. Do wniosku dołączamy oświadczenie bądź dokumenty, o których mowa wyżej.

W przypadku wątpliwości, pytań zapraszam do kontaktu!

 

 

Więcej informacji: www.adwokatchudzinski.pl – kancelaria prawa nieruchomości – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

Logo Color - KA Tomasz Piotr Chudzinski_A2 kopia 222

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,  reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robów budowlanych, a także w postępowaniach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały mieszkańców.

Katalog przykładowych spraw obejmuje m.in.:

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
 • redakcję opinii i dokumentów oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami wspólnot mieszkaniowych;
 • weryfikację formalno-prawna oraz redagowanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych, umów z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • asystę prawną na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „trudne przypadki”);
 • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentację właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych;
 • sprawy związane z ochroną zabytków;
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości;
 • obsługa procesu inwestycyjnego (w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę etc.);
 • reprezentację wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w postępowaniach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub zasądzenia należnego odszkodowania;
 • reprezentację w postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • reprezentacja przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie umów najmu;
 • sporządzanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • pomoc prawna przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości sąsiednich, którym zależy na tym aby opóźnić albo uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji na działce „sąsiada”;
 • reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z umiejscowieniem na nieruchomości infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej lub gazu, jak również w związku z lokalizacją lotnisk.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

www.adwokatchudzinski.pl

Opublikowano w Postępowanie przed sądem, Wady nieruchomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


jeden + = 3

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0