Formalne “niedociągnięcia” gminy przy uchwalaniu planu miejscowego

Witaj ponownie!
W poprzednim wpisie pisałam o tym, jak daleko sięgać może ingerencja gminy w Twoje prawo własności przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warto wiedzieć, że gmina popełnia również uchybienia formalne, na które Ty możesz  powoływać się przed sądem.

O tym, jakie uchybienia mogą doprowadzić do stwierdzenia nieważności planu w całości lub części stanowi art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do tych uchybień należy naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania (na przykład brak ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu określającego formę, miejsce i termin składania wniosków do planu) a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie.

Do kategorii naruszeń zasad sporządzania planu należy na przykład zawarcie w planie miejscowym postanowień, które są niezgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Do tej grupy kwalifikowałoby się również naruszenie zasad prawidłowej legislacji, które powoduje, że postanowienia planu dotyczące ograniczeń prawa własności są niejasne lub mogą być różnie interpretowane (zob. np. wyrok WSA w Gliwicach II SA/Gl 968/12). Przykładem tego rodzaju unaruszenia może być również wprowadzenie przez gminę ograniczeń w zabudowie na danym obszarze i oznaczeniu tego obszaru tak nieprecyzyjnie, że na podstawie planu nie można jednoznacznie określić jego granic.

Inny przykład można zaczerpnąć z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (II OSK 2444/12). W wyroku tym Sąd unieważnił plan w zakresie ogólnikowo dopuszczającym podział nieruchomości na działki w zależności od potrzeb inwestorów, pozwalając im  na ustalania szczegółowych zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości.

Plan ulegałby unieważnieniu w części albo całości także, gdyby gmina uchwaliła w nim przepisy nie mieszczące się w katalogu spraw określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wyrok WSA w Krakowie II SA/Kr 1508/12).

Jeżeli masz pytanie albo chcesz podzielić się swoją opinią zapraszam do zostawienia komentarza lub wysłania e-maila.

Opublikowano w Nieruchomości w prawie administracyjnym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


2 + = jedenaście

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0