Gdy nie zgadzasz się w wysokością ustalonej renty planistycznej

Albo uważasz, że opłata została nałożona niesprawiedliwie. Na przykład dlatego, że nie widzisz związku pomiędzy wzrostem wartości nieruchomości a uchwaleniem planu (jego zmianą). W takiej sytuacji możesz złożyć odwołanie od decyzji organu (a następnie ewentualną skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego). Musisz jednak mieć argumenty! Jak je znaleźć? Przeczytaj poniższe wskazówki :) .

Tak jak pisałam w poprzednim wpisie, do tego, aby organ mógł nałożyć na właściciela obowiązek zapłaty opłaty planistycznej muszą być spełnione trzy warunki (wszystkie łącznie!):

 1. gmina uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo dokonała jego zmiany,
 2. na skutek uchwalenia (zmiany) planu wzrosła wartość nieruchomości,
 3. właściciel zbył nieruchomość w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie planu,

Pamiętaj, za zbycie nieruchomości należy uznać nie tylko jej sprzedaż, również np. wniesienie jej aportem do spółki. Organ nie będzie miał jednak prawa nałożyć na Ciebie opłaty planistycznej w przypadku zawarcia umowy darowizny.

Związek przyczynowy

W uproszczeniu można powiedzieć, że wzrost wartości nieruchomości stanowi różnicę pomiędzy wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem. Wzrost wartości nieruchomości musi jednak być spowodowany wyłącznie uchwaleniem planu miejscowego, a nie na przykład dokonaną po uchwaleniu tego planu inwestycją, podziałem działki czy zwykłym działaniem sił popytu i podaży. Jeżeli takie okoliczności wystąpiły trzeba odpowiednio skorygować uzyskaną wartość.

Operat szacunkowy

Przy ustalaniu opłaty planistycznej organ zleca rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego. Jest to dokument, z którego wynika czy wzrosła wartość nieruchomości. Zatem w postępowaniu trzeba mu się wnikliwie przyjrzeć. Przede wszystkim należy sprawdzić czy operat szacunkowy został sporządzony zgodnie z przepisami prawa. Jego sporządzanie reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W celu weryfikacji operatu należy zajrzeć do przepisów artykułów 149-159 tej ustawy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Przykładowo na wadliwość operatu możesz się powołać, gdy rzeczoznawca nie wyjaśnił dostatecznie sposobu dokonania wyceny nieruchomości i uniemożliwia to ocenę prawidłowości ustalenia wzrostu wartości nieruchomości. A także wtedy, gdy rzeczoznawca w celu przeprowadzenia wyceny wziął pod uwagę transakcje wymienione w § 5 ust. 3 rozporządzenia, które nie mogą być źródłem informacji o cenach ( np. sprzedaż dokonaną w postępowaniu egzekucyjnym). Albo gdy zastosował przy wycenie metodę porównawczą w sytuacji, w której nie było do tego podstaw, gdyż np. nie znane były ceny transakcyjne nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny.

Zwróć również uwagę, że w sytuacji, gdy gmina uchwala plan miejscowy na obszarze, na którym wcześniej nie obowiązywał inny plan miejscowy rzeczoznawca powinien ustalić faktyczny sposób wykorzystywania nieruchomości przed uchwaleniem planu i uwzględnić ten sposób przy ustalaniu wartości nieruchomości. Przykładowo w planie miejscowym działka została przeznaczona pod zabudowę. Przed jego uchwaleniem działka nie była wykorzystywana na cele rolnicze, ale jednocześnie nie była zabudowana. W takiej sytuacji nie można z góry zakładać, że działka miała charakter rolny (i odpowiednio nisko określić jej wartość), ale należy zbadać czy spełniała warunki do uzyskania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy i jeżeli tak to uznać, że była to działka budowlana.

Za błędne należy również uznać automatycznie przyjęcie przez rzeczoznawcę wartości nieruchomości wynikającej np. z umowy jej sprzedaży, bez określania tej wartości samodzielnie. Pamiętaj, że rzeczoznawca zawsze musi ustalić wartość nieruchomości zarówno z momentu przed uchwaleniem planu miejscowego, jak i po jego uchwaleniu.

I dzisiaj to już wszystko na ten temat. Jeżeli masz jakieś wątpliwości zapraszam do kontaktu!

 

Więcej informacji: www.adwokatchudzinski.pl- kancelaria prawa nieruchomości – Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

Logo Color - KA Tomasz Piotr Chudzinski_A2 kopia 222

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,  reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robów budowlanych, a także w postępowaniach w przedmiocie uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały mieszkańców.

Katalog przykładowych spraw obejmuje m.in.:

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
 • redakcję opinii i dokumentów oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami wspólnot mieszkaniowych;
 • weryfikację formalno-prawna oraz redagowanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych, umów z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • asystę prawną na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „trudne przypadki”);
 • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentację właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych;
 • sprawy związane z ochroną zabytków;
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości;
 • obsługa procesu inwestycyjnego (w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę etc.);
 • reprezentację wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w postępowaniach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub zasądzenia należnego odszkodowania;
 • reprezentację w postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • reprezentacja przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie umów najmu;
 • sporządzanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • pomoc prawna przy legalizacji samowoli budowlanej;
 • reprezentacja właścicieli nieruchomości sąsiednich, którym zależy na tym aby opóźnić albo uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji na działce „sąsiada”;
 • reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z umiejscowieniem na nieruchomości infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej lub gazu, jak również w związku z lokalizacją lotnisk.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

www.adwokatchudzinski.pl

Opublikowano w Nieruchomości w prawie administracyjnym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


cztery + = 7

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0