Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a podział nieruchomości

Czy gmina może oddziaływać na Twoje prawo własności realizujące się w woli dokonania podziału nieruchomości? Może! I jeżeli będzie chciała zrobi to w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jej władza jednak nie jest nieograniczona. Ingerencja w Twoją własność, gdy nie będzie miała oparcia w przepisach prawa rangi ustawowej, będzie bezzasadna. Zgodnie z art. 15 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gmina w planie miejscowym określa m.in. przeznaczenie terenów, zasady kształtowania zabudowy, sposób usytuowania obiektów budowlanych.

A teraz zobacz, jak brzmi art. 93 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego.

Zgodność z ustaleniami planu w myśl ust. 1 dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu.

Czyli zgodność z ustaleniami planu ma dotyczyć przeznaczeniu terenu i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. Innymi słowy nie będziesz mógł dokonać podziału, w wyniku którego powstanie działka, której nie będzie można zagospodarować zgodnie z celami określonymi w planie miejscowym.

A teraz wyobraź sobie, że w części graficznej planu miejscowego w miejscu dotyczącym Twojej działki widzisz przebiegającą linię bądź kilka linii. Po przestudiowaniu „legendy” okazuje się, że są to „sugerowane” przez gminę linie podziału Twojej działki ;) . Czy gmina jest uprawniona do tego, aby w ten sposób ograniczać Twoje prawo własności jeżeli Ty akurat chcesz podzielić działkę w inny sposób? Czy poprowadzenie takich linii podziału jest określaniem przeznaczenia terenu? A no właśnie niekoniecznie. Gmina nie może narzucać ograniczeń ponad te, które może wprowadzać na podstawie przepisów ustawowych. Zatem możesz podzielić działkę w dowolny sposób oczywiście pod warunkiem, że nie naruszysz planu w zakresie przeznaczenia terenu lub możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu (zob. np.  wyrok NSA I OSK 51/09).

Nieprawidłowe będzie również wskazanie przez gminę, że na danym terenie zakazany jest podział nieruchomości, gdy taki zakaz nie wynika z ustawy. Podobnie, jak określanie długości frontu działek, które mają powstać po podziale.

4603585288_7bf35c4864_b

A czy gmina będzie mogła ustalać w planie minimalną wielkości działek budowlanych powstałych po podziale?

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 10 ustawy o planowaniu przestrzennym gmina ma taką możliwość. W związku z tym właściciel planujący podział będzie związany wskazaniem przez gminę minimalnych powierzchni działek, które mają powstać po podziale.

No dobrze, ale co zrobić, gdy organ jednak nie zatwierdzi podziału z powodu jego niezgodności z planem miejscowym? O tym przeczytasz juz  w następnych wpisie!

Zdjęcie autorstwa Robert Moore.

Opublikowano w Nieruchomości w prawie administracyjnym
27 komentarzy » for Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a podział nieruchomości
 1. Michał pisze:

  Witam serdecznie! Czy mogę w związku z realizacją żądania z art. 231 § 1 KC złożyć wniosek o podział nieruchomości, za wiedzą jej właściciela, który następnie sprzeda mi wydzieloną działkę? Wiem, że przy realizacji tego żądania można dokonać podziału niezależnie od postanowień planu zagospodarowania, więc nawet jeżeli działka miałaby mieć powierzchnię mniejszą od dopuszczonej w planie

  • Joanna Marcinkowska pisze:

   Dotknął Pan problemu, który można by opisywać w kolejnym długim wpisie :) Powiem krótko. moim zdaniem (choć istnieją również przeciwne stanowiska) nie może Pan żądać podziału na podstawie art. 95 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, o którym Pan wspomina (w celu wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze). Nie jest Pan właścicielem nieruchomości. Organ w postępowaniu administracyjnym nie ma również uprawnień do rozstrzygania czy Pana roszczenie na podstawie kodeksu cywilnego jest zasadne. Nie może być Pan zatem stroną postępowania. Jeżeli natomiast wystąpi Pan z roszczeniem na podstawie art. 231 § 1 KC do sądu to sąd będzie miał możliwość dokonania podziału, jeżeli uzna je za zasadne. W postępowaniu administracyjnym to właściciel nieruchomości, na której wzniósł Pan budynek mógłby ewentualnie żądać dokonania podziału, ale na podstawie art. 95 pkt 7 czyli dokonania podziału w celu wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;

 2. Daniel pisze:

  Dobry wieczór,
  posiadam z siostrą nieruchomość, na której znajdują się dwa budynki mieszkalne. Każdy budynek jest niezależny i posiada własny dojazd do drogi. Można zatem postawić kreskę przez środek działki i otrzymać dwie niezależne nieruchomości. Obie strony są zgodne co do podziału. Obawiamy się jednak że możemy nie spełnić warunku minimalnej działki określonej w planie zagospodarowania. Czy może to przekreślić nasze plany? Czy możemy ponieść jakieś konsekwencje dokonując podziału mimo nie spełnienia takiego warunku? Co w pierwszej kolejności powinno zostać zrobione z naszej strony aby dokonać podziału?
  Pozdrawiam

  • Panie Danielu, zgodnie z art. 95 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomości jeżeli podziału dokonuje się w celu zniesienia współwłaności to można go dokonać niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym na przykład wymogów dotyczących minimalnej wielkości działek powstałych po podziale. Przepis ten brzmi następująco: “Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu:
   1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków.”
   Pozdrawiam
   J.M.

   • megi pisze:

    Witam,
    czy określenie “działka zabudowana co najmniej dwoma budynkami… (…)” odnosi się do budynków użytkowanych /czyli odebranych/ ?
    Jeśli na działce znajduje się jeden budynek użytkowany, a drugi w stanie surowym zamkniętym, to czy można skorzystać z tego art. 95 przy zniesieniu współwłasności ?
    pozdr

    • Dzień dobry, myślę się, że tak. Zgodnie z definicją w prawie budowlanym budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Budynek, o którym Pani wspomina spełnia te warunki.
     Pozdrawiam!
     Joanna Marcinkowska

     • megi pisze:

      Witam,
      dziękuję za odpowiedź. Spotkałam się jednak z opinią, że słowo “wzniesione” oznacza wybudowane – czyli “oddane do użytku”…
      Bo teraz co w takiej sytuacji :
      budynek w budowie dostał pozwolenie w oparciu o działkę przed podziałem, po podziale “zniknie” działka na którą zostało wydane pozwolenie budowlane a powstaną 2 nowe mniejsze działki , w konsekwencji dom nie dokończony będzie na działce o innych wymiarach, dużo mniejszych /już nie spełniających mpzp/ – a pozwolenie wydane na działkę “już nie istniejącą”…
      Czy w takiej sytuacji STARE pozwolenie na dokończenie budowy na działce nie spełniającej MPZP jest ważne ?
      pozdr

     • Dzień dobry, może jest to słuszny pogląd i rzeczywiście należałoby dokończyć budowę na podstawie posiadanego pozwolenia, tak aby dokonał się stan, o którym mowa w art. 95 pkt 1 czyli budynek był “wzniesionym na podstawie pozwolenia na budowę” tj. proces budowlany został doprowadzony do końca. Próbowałam znaleźć jakieś orzecznictwo dotyczące tego zagadnienia, ale niestety nie widzę nic, co by potwierdzało jedną albo drugą koncepcję. Spróbuję jeszcze poszukać w literaturze i orzecznictwie. Jeżeli znajdę, na pewno umieszczę. Pozdrawiam
      Joanna Marcinkowska

 3. megi pisze:

  Witam,
  chyba znalazłam :)

  “Czy po podziale działki dokonanym w trakcie budowy budynku dwulokalowego, w wyniku którego nastąpił symetryczny podział budynku, wymagana jest zmiana decyzji pozwolenia na budowę? ”

  Inwestor zakończył budowę części budynku z jednym lokalem na wydzielonej działce i chce go oddać do użytku. Budowa części budynku z drugim lokalem na drugiej z działek jest niezakończona.
  Odpowiedź:
  Obowiązujące orzecznictwo skłania się ku zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego.
  Uzasadnienie:
  Pozwolenie na budowę dotyczy obiektu budowlanego, który inwestor zamierza zrealizować na konkretnej działce.
  Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) dalej pr. bud. w decyzji o pozwoleniu na budowę zatwierdzeniu ulega projekt budowlany. Należy pamiętać, że w skład tego opracowania wchodzi projekt zagospodarowania terenu, który powinien – według wymogów przepisu art. 34 ust. 3 pkt 1 pr. bud. – być sporządzony na aktualnej mapie i obejmować: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. O konieczności zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę przesądza art. 36 a pr. bud., który w ust. 1 stanowi, iż istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
  W ust. 5 tego samego artykułu ustawodawca wyjaśnił, że nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, z czym mamy do czynienia w zgłoszonym przypadku, gdzie działka, na której realizowane jest zamierzenie budowlane objęte pozwoleniem na budowę, uległa podziałowi. W takiej sytuacji, nawet bez zmiany lokalizacji samego budynku (a ona nie nastąpiła, gdyż budowa została rozpoczęta i część budynku jest już zrealizowana), nie można mówić, że zamierzenie budowlane będzie realizowane na tej samej działce, ponieważ podział pierwotnej działki na kilka mniejszych zmienia ład przestrzenny, w którym ma być realizowane zamierzenie budowlane. Pierwotny plan zagospodarowania działki zawarty w projekcie budowlanym, który stanowi integralną część decyzji o pozwoleniu na budowę jest po dokonanym podziale działki nieaktualny – zaistniały nowe warunki odległości od granic działki (działek), wymaga zatem korekty, dokonanej w decyzji zmieniającej zatwierdzony uprzednio projekt zagospodarowania terenu (por. wyrok WSA w Krakowie z 4 grudnia 2007r., sygn. akt II SA/Kr 1178/06 – http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

 4. megi pisze:

  Witam,
  w związku z trwającym procesem podziału mojej nieruchomości mam problem związany z poczynaniami wnioskodawcy podziału – kilka dni temu pod moją nieobecność w domu wyburzył mi taras trwale związany z gruntem. W ocenie PINB to samowola budowlana, wniosek o kontrolę złożyłam ale owo wyburzenie ma ścisły związek z “podziałem”, choć żaden biegły się jeszcze w temacie nie wypowiadał /nie ma żadnej decyzji ani pozwolenia na rozbiórkę/ Podział jest niezgodny i z mpzp i u.g.n, jednak wnioskodawca nie przyjmuje tego do wiadomości … zapewne pinb nakaże przywrócenie stanu pierwotnego, jednak wiem, ze “Sprawca” będzie się odwoływał by przeciągać sprawę.
  Co mogę zrobić, by taras ponownie znalazł się ,gdzie był ?
  Jeśli pinb nakaże go odbudować w decyzji, czy mogę zrobić to we własnym zakresie, a w procesie cywilnym żądać zwrotu nakładów ?

  • Dzień dobry, jak rozumiem wnioskodawca podziału jest współwłaścicielem nieruchomości? Jeśli tak to moim zdaniem, tak na pierwszy rzut oka, należałoby się zastanowić czy w tym przypadku nie zastosować art. 222 § 2 kodeksu cywilnego. Brzmi on tak: przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Istnieje orzecznictwo, z którego wynika, że przepisy o ochronie własności można stosować również przeciwko osobom będącym współwłaścicielami rzeczy, które naruszają prawa drugiego współwłaściciela. W takiej sytuacji w postępowaniu przed sądem cywilnym można byłoby domagać się nałożenia na współwłaściciela obowiązku odbudowy tarasu, a w wypadku gdyby nie wykonał tego obowiązku w postępowaniu egzekucyjnym można byłoby domagać się uzyskania zgody sądu na dokonanie odbudowy samodzielnie na koszt osoby zobowiązanej.

   Natomiast w postępowaniu administracyjnym, jeżeli decyzja PINB nakazująca odbudowę tarasu, nie zostanie wykonana, PINB będzie miał możliwość nałożenia grzywny na zobowiązanego oraz ponownego wezwania go do wykonania obowiązku pod rygorem orzeczenia jego wykonania przez inną osobę na koszt zobowiązanego. W tym wypadku w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, moim zdaniem, nie będzie mogła Pani samodzielnie dokonać odbudowy i domagać się zwrotu kosztów przed sądem cywilnym, niezależnie od rozstrzygnięć PINB. W tym wypadku to PINB będzie gospodarzem postępowania.
   Pozdrawiam serdecznie
   Joanna Marcinkowska

   • megi pisze:

    Witam,
    dziękuję za odpowiedź. Sprawa w PINB została złożona w dzień po rozbiórce, kontrola będzie w połowie czerwca dopiero /urlop/ , zastanawiałam się nad założeniem jednocześnie sprawy w sądzie o naruszenie posiadania, chodzi mi tylko o uzyskanie wyroku , bo nie wiem co zrobi PINB/ chociaż w momencie składania wniosku stwierdzono ewidentną samowolę/. Myślę że współwłaściciel zrobił to świadomie, bo teraz uaktualnia mapę zasadniczą dla biegłego do wstępnego podziału działki. Taras byłby przeszkodą w podziale, więc go wyburzył zawczasu żeby biegły nie zastał go w terenie. Ja złożyłam zawiadomienie w sądzie dokonującym zniesienia współwłasności, w starostwie: w architekturze i w geodezji – że mapa nie może zostać uaktualniona bo dokonano samowoli.
    Nie wiem, czy nie za póżno…czy naniesienie zmian na mapie robi się w Starostwie, czy może w ośrodku kartograficznym w Warszawie ? /mieszkamy koło Pruszkowa/
    pozdr

   • dominik pisze:

    Witam
    Ja mam z kolei taki problem, posiadam działkę mieszkalno-usługową na której już w zasadzie rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego, po małych przejściach związanych z zapisami w MPZP, ale jest zgoda na dom mieszkalny. Działka ma 30 ar, jest zapis o jednym budynku jednorodzinnym i jednym usługowym, istnieje zapis w planie o min wielkości działki 30 ar, czy jest szansa że po zakończeniu budowy domu będę mógł te działkę podzielić chociaż na pół?czy muszę wnioskować o zmianę planu? czy jest jakaś inna szansa np zrobienie współwłasności i potem podzielenie? bardzo proszę o pomoc:)

 5. Anna pisze:

  Witam, starając się o zgodę na podział działki gmina zażądała byśmy jej oddali fragment działki stanowiącą dojazd do posesji. Kiedy się zgodzimy dostaniemy pozwolenie na podział. Czy takie działanie ze strony gminy jest zgodne z prawem?

 6. Daniel pisze:

  Witam,
  Moja sprawa wygląda tak- chcę kupić działkę budowlaną do której prowadzi droga wewnętrzna 4,5m szerokość(wg MPZP też to jest działka budowlana), podział taki nastąpił w 2011 roku który został zatwierdzony przez Wójta gminny wg aktualnego planu z 2011r.. Teraz mamy nowy plan z 2014 roku w którym jest mowa że do działki powinna prowadzić droga 5m szerokość oraz plac do zawracania jak droga ślepa jak w tym przypadku. Czy w takiej sytuacji żeby uzyskać pozwolenie na budowę obowiązują mnie te nowe przepisy? czy te 4,5m jest wystarczające i nie będzie żadnych problemów z dostaniem pozwolenia?

  Pozdrawiam Daniel

 7. Monika pisze:

  Witam, moja mama posiada działkę, która została zakwalifikowana przez gminę jako teren sportów zimowych. Mam pytanie czy mama może sprzedać taką działkę? Czy można ją odrolnić i przekwalifikować na działkę budowlaną?
  dziękuję,

 8. Anna pisze:

  Dzień dobry,

  Staram się o uzyskanie pozwolenia na budowę dwóch budynków jednorodzinnych na jednej działce, która jest własnością moją i siostry. Czy po uzyskaniu pozwolenia i wybudowaniu jednego budynku np. w stanie surowym z dachem, mogę się ubiegać o zniesienie współwłasności w drodze podziału nieruchomości, pomimo iż nowo powstałe działki byłyby mniejsze niż dopuszcza plan zagospodarowania? Czy da się taki podział przeprowadzić na mocy art. 95 pkt 7 ustawy o gosp. Chodzi mi o uzyskanie kredytu hipotecznego na dokończenie budowy konkretnie pod nowo powstałą działkę a nie pod zastaw całej działki przed podziałem. Z góry dziękuję.

 9. Leszek pisze:

  Dzień dobry:)
  Jestem na etapie “walki” z parkiem narodowym o uzyskanie ich akceptacji warunków zabudowy mojej działki, która sąsiaduje z Parkiem (znajduje się w otulinie Parku). Po kilkukrotnych odmowach złożyłem zażalenie do Min. Środowiska i ten uchylił negatywną dla mnie decyzję Parku i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Obecnie wstępnie rozmawiałem z dyrekcją Parku i jakby ich stanowisko bardzo się zmiekczyło tzn. są skłonni zgodzić się na budowę domu w otulinie z tym, że chcą obwarować to pewnymi rygorami m.in. proponują zakaz wtórnego podziału działki. Nie ukrywam, że miałem zamiar w przyszłości podzielić ją na 3, gdyż ma idealny prostokątny kształt a przy wielkości 33 ar każda działka miałaby po 11ar. Nie wiem, czy się zgodzić na ten układ i czy da się w jakiś sposób “obejść” ten przepis. Chodzi mi o to, abym w przyszłości mógł wydzielić np. część działki i sprzedać lub zostawić w spadku;)

 10. Joanna pisze:

  Witam,

  mam problem w związku z tym iż MPZP nie uwzględnił podziału mojej. Działka podzielona została 2 lata przed uchwaleniem MPZP i nie została wrysowana w mapę. Tym samym uniemozliwia mi pobudowanie domu jednorodzinnego, gdyż znajduje się on w zabudowie rezydencjolalnej M5 na działe nie mniejszej niz 2000 m2 a moja działa liczy nieco ponad 1000m2. Czy istnieje jakies odwołanie od MPZP w związku ze nie uwzględnił on ówczesnych podziałów działek? Wiem że moge złożyć wniosek o zmianę MPZP ale niesety to wiąże się z długim okresem czasu.
  Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii.

  Pozdrawiam

 11. Edyta pisze:

  Witam, ojciec jest właścicielem działki o wielkośći 12,5a. Na jednej części stoi dom.Teraz ojciec chce podzielić działkę tak by zachować min 700 m2 bo taki wymóg jest w miejscowym planie zagospodarowania. Moje pytanie brzmi czy jest to możliwe, czy po podzieleniu działka ojca będzie musiała mieć też 700 m2 mamy tylko 12.5 a wiec jest to nie możliwe. Dodam tylko, że numeracja domów idzie nastepująco my mamy na działce nr 50 a ciocia obok 50 B czyli teoretycznie byłoby miejsce na 50 A. Z góry dziękuję za odpowiedź

 12. anna pisze:

  Dzień dobry;
  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zaznaczone zostały projektowane drogi gminne moja działka została podzielona ponieważ wybudowany został budynek mieszkalny i dojazd został ustanowiony przez służebność działki teścia. Działka wydzielona na drogę została wykupiona przez gminę i należy już do gminy. Niestety gmina nie moze wykonać drogi gminnej ponieważ działki sąsiadów nie są podzielone. Czy mozna w jakikolwiek sposób zmusić gminę do wykonania ppodziału działek sąsiednich ( które są własnościa prywatną) a następnie wykonania planowanej drogi gminnej?

 13. Patrycja pisze:

  Witam. Babcia posiada dzialke na ktorej stoi budynek mieszkalny, teraz chciala oddzielic czesc dzialki i przepisac ja na mnie . Ale w mpzp jest zakaz podzialu tej dzialki Jak można obejsc te przepisy?

 14. Paweł pisze:

  Witam. Posiadam działke rolną 200m/kw. W akcie notarialnym wpisaną mam służebnośc dojazdu do działki. zauwazyłem że w gminie która dokonała Planu zagospodarowania tego terenu zrobiono jakis poział i numer działki która była moim dojazdem zmienił sie. Teraz jest sytuacja tego typu że w akcie mam służebnośc do działki która nie istnieje. Co w takiej sytuajcji Drugie pytanie jest nastepujace. Działka o której mowa ma powierzchnie 200 m/kw i jest działką rolną. W planie zagospodarowania napisano że powierzchnia nowo wydzielonej działki musi mieć 400m/kw. Co w takiej sytuacji. Czy bede mogł na działce postawić jaka lekko zabudowe lub przyczepe. Korzystam z działki latem turystycznie

 15. miki pisze:

  Witam
  mam działkę o powierzchni prawie 0,5 ha, która w planie ma dwie funkcję – mieszkaniową (zabudowa jednorodzinna) i usług rekreacji i sportu. Funkcja mieszkaniowa zajmuje około 700 m2, ma formę trójkąta, którego dwa boki opierają się o granice działki. Chciałam podzielić nieruchomość na 4 działki, ale gmina się na to nie zgadza, bo twierdzi, że jest to niezgodne z planem ze względu na te dwie funkcje działki. W planie określona jest tylko minimalna powierzchnia działek pod budownictwo jednorodzinne, nie ma minimalnych powierzchni działek usługowych. Odmówiono mi także zmiany przeznaczenia działki pod zabudowę jednorodzinną. Czy gmina ma prawo odmówić podziału? Co zrobić w takiej sytuacji?

 16. Daria pisze:

  Witam.
  Jak mam się dowiedzieć czy mogę działkę 1500m2 przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinna podzielić na 2 równe części i postawić drugi dom jednorodzinny po podziale?

 17. Katarzyna pisze:

  Witam,
  Posiadam działkę 17 arów, w MPZ dopuszczalna działka pod zabudowę mieszkaniową wynosi 10 arów, mój sąsiad obok chciałby odkupić ode mnie 7 arów i scalić do swojej aby mieć większą. Gmina nie chce się zgodzić na podział. Czy ma prawo? Co mogę z tym zrobić?

Odpowiedz na „mikiAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


+ 7 = jedenaście

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Licencja Creative Commons
Teksty autorstwa Joanny Marcinkowskiej na licencji CC BY 4.0