Dokumentacja Powykonawcza – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Dokumentacja powykonawcza, znana również jako dokumentacja powykonawcza budowlana, to zbiór dokumentów sporządzonych po zakończeniu budowy lub remontu nieruchomości. Ma na celu przedstawienie rzeczywistego stanu wykonania prac budowlanych, w tym wszelkich zmian, jakie wystąpiły podczas realizacji inwestycji w stosunku do projektu budowlanego. Dokumentacja powykonawcza stanowi ważne źródło informacji zarówno dla inwestora, jak i użytkowników nieruchomości oraz organów nadzoru budowlanego.

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą następujące elementy:

  • Opis techniczny: Dokument ten przedstawia szczegółowe informacje na temat zastosowanych materiałów, technologii oraz metod wykonania poszczególnych elementów budowlanych.
  • Rysunki powykonawcze: Zawierają rzuty, przekroje oraz widoki nieruchomości, które przedstawiają rzeczywisty stan wykonania prac, w tym wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego.
  • Protokoły odbioru robót: Są to dokumenty potwierdzające, że prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi oraz spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Protokoły odbioru robót powinny zawierać informacje o wszelkich zastrzeżeniach i niezgodnościach oraz ustalonych terminach ich usunięcia.
  • Instrukcje obsługi i konserwacji: Przedstawiają zasady użytkowania oraz konserwacji poszczególnych elementów budowlanych, instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie nieruchomości.

Znaczenie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza pełni szereg istotnych funkcji w zarządzaniu nieruchomościami, takich jak:

  • Ułatwia zarządzanie nieruchomością: Dostarcza informacji na temat lokalizacji instalacji i urządzeń, co ułatwia zarówno codzienną eksploatację, jak i planowanie przyszłych inwestycji oraz modernizacji.
  • Służy jako podstawa dla ewidencji nieruchomości: Dokumentacja powykonawcza jest niezbędnym źródłem informacji dla sporządzenia odpowiednich dokumentów ewidencyjnych, takich jak operat szacunkowy czy karta informacyjna budynku.
  • Ułatwia proces sprzedaży lub wynajmu nieruchomości: Potencjalni nabywcy lub najemcy mogą na podstawie dokumentacji powykonawczej ocenić stan techniczny nieruchomości oraz zapoznać się z zastosowanymi rozwiązaniami i technologiami.
  • Stanowi podstawę dla zgłoszenia zakończenia inwestycji: W przypadku inwestycji budowlanych, które wymagają zgłoszenia do organów nadzoru budowlanego, dokumentacja powykonawcza jest jednym z niezbędnych elementów tego zgłoszenia.

Przepisy prawne dotyczące dokumentacji powykonawczej

W Polsce dokumentacja powykonawcza jest uregulowana przepisami prawa budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, inwestor jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz przekazania jej organowi nadzoru budowlanego w przypadku zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem sankcji administracyjnych.

Dokumentacja powykonawcza powinna być przechowywana przez inwestora przez okres użytkowania nieruchomości. W przypadku zbycia nieruchomości, dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana nabywcy wraz z innymi niezbędnymi dokumentami.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form