Działka Ewidencyjna – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Działka ewidencyjna to podstawowa jednostka terytorialna w systemie ewidencji gruntów i budynków, będąca przedmiotem opracowań geodezyjnych i kartograficznych, a także zarządzania przestrzennego. Działka ewidencyjna jest wydzielona na terenie jednej lub kilku sąsiadujących gmin, ma określony kształt, powierzchnię oraz granice, które są ustalone i opisane w oparciu o system odniesień przestrzennych oraz dokumentację geodezyjną.

Każda działka ewidencyjna ma nadany numer ewidencyjny, który umożliwia jej jednoznaczną identyfikację w ramach ewidencji gruntów i budynków. Numer ten składa się z trzech części: numeru obrębu ewidencyjnego, numeru arkusza mapy ewidencyjnej oraz numeru porządkowego działki.

Rola działki ewidencyjnej w nieruchomościach

Działka ewidencyjna odgrywa kluczową rolę w procesie nabywania, sprzedaży oraz zarządzania nieruchomościami. Oto główne aspekty związane z działką ewidencyjną w kontekście nieruchomości:

  • Ustalanie własności: Działka ewidencyjna służy do ustalenia własności nieruchomości, co jest niezbędne w celu dokonania transakcji sprzedaży, zakupu czy dzierżawy. W Księdze Wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków znajdują się informacje dotyczące aktualnego właściciela, co umożliwia sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości.
  • Planowanie przestrzenne: Działka ewidencyjna jest podstawową jednostką terytorialną wykorzystywaną w planowaniu przestrzennym oraz zarządzaniu przestrzenią. Na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz planach zagospodarowania przestrzennego można określić przeznaczenie terenu oraz możliwości zabudowy.
  • Podatek od nieruchomości: Działka ewidencyjna służy także do ustalenia podstawy opodatkowania nieruchomości. Na podstawie powierzchni działki oraz klasyfikacji jej użytków, właściciel nieruchomości zostaje obciążony podatkiem od nieruchomości, który jest ustalany przez gminę, na terenie której znajduje się działka.
  • Geodezyjne i kartograficzne opracowania: Działka ewidencyjna jest przedmiotem różnorodnych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, takich jak mapy ewidencyjne, mapy zasadnicze czy mapy tematyczne. Dzięki tym opracowaniom możliwe jest śledzenie zmian na danej działce, a także tworzenie szczegółowych planów inwestycyjnych czy zarządzania przestrzenią.

Praktyczne zastosowanie informacji o działkach ewidencyjnych

Znajomość danych dotyczących działki ewidencyjnej oraz umiejętność ich interpretacji są kluczowe dla każdego uczestnika rynku nieruchomości. Oto praktyczne zastosowania tych informacji:

  • Wycena nieruchomości: Znajomość parametrów działki ewidencyjnej, takich jak powierzchnia, kształt czy granice, jest niezbędna dla rzeczoznawców majątkowych oraz innych specjalistów, którzy zajmują się wyceną nieruchomości.
  • Projektowanie budynków: Architekci, inżynierowie oraz projektanci wykorzystują informacje o działkach ewidencyjnych, aby opracować projekty budynków, które są zgodne z wymaganiami planów zagospodarowania przestrzennego, ograniczeniami wynikającymi z granic działek czy przepisami prawa budowlanego.
  • Przeprowadzenie transakcji: W procesie zakupu, sprzedaży czy dzierżawy nieruchomości, adwokaci i notariusze wykorzystują dane z ewidencji gruntów i budynków oraz Ksiąg Wieczystych, aby przygotować odpowiednie umowy oraz sprawdzić stan prawny nieruchomości.
  • Zarządzanie nieruchomościami: Zarządcy nieruchomości, agenci oraz właściciele korzystają z informacji o działkach ewidencyjnych w celu monitorowania stanu nieruchomości, opracowywania planów inwestycyjnych czy optymalizacji zarządzania przestrzenią.

Podsumowanie

Działka ewidencyjna to kluczowa jednostka terytorialna w systemie ewidencji gruntów i budynków, która odgrywa istotną rolę w procesie nabywania, sprzedaży, zarządzania oraz planowania przestrzennego w sektorze nieruchomości.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form