Dzierżawa – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Dzierżawa to umowa cywilnoprawna, na mocy której jedna strona (dzierżawca) zobowiązuje się oddać drugiej stronie (najemcy) nieruchomość na czas oznaczony lub nieoznaczony w celu wykorzystania jej w sposób określony w umowie, a najemca zobowiązuje się w zamian płacić dzierżawcy określone świadczenie, zwykle w formie czynszu dzierżawnego.

W odróżnieniu od najmu, który dotyczy jedynie korzystania z nieruchomości, dzierżawa obejmuje również prawo do czerpania z niej pożytków, takich jak dochody z uprawy rolnych, prowadzenia działalności gospodarczej czy eksploatacji zasobów naturalnych. Dzierżawa może obejmować zarówno grunty, jak i budynki, lokal mieszkalny czy użytkowy.

Charakterystyka umowy dzierżawy

Umowa dzierżawy posiada swoje specyficzne cechy, które odróżniają ją od innych umów związanych z korzystaniem z nieruchomości. Do najważniejszych należą:

  • Pożytki: W ramach umowy dzierżawy najemca ma prawo czerpać pożytki z dzierżawionej nieruchomości, co oznacza, że może korzystać z jej zasobów, prowadzić na niej działalność gospodarczą czy czerpać zyski z jej eksploatacji.
  • Czas trwania: Dzierżawa może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony, przy czym umowy na czas nieoznaczony są rzadziej spotykane. W przypadku dzierżawy na czas oznaczony, umowa wygasa z upływem okresu, na który została zawarta.
  • Czynsz dzierżawny: Najemca zobowiązuje się do uiszczania na rzecz dzierżawcy określonego w umowie świadczenia, zwykle w formie czynszu dzierżawnego. Wysokość czynszu oraz zasady jego płaconych regulują strony umowy.
  • Odpowiedzialność za nieruchomość: W ramach umowy dzierżawy, najemca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie nieruchomości w należytym stanie. Obejmuje to zarówno utrzymanie porządku, jak i dbałość o wartość majątkową nieruchomości.
  • Zasady przekazania nieruchomości: Umowa dzierżawy powinna określać zasady przekazania nieruchomości po zakończeniu umowy. Najemca może być zobowiązany do przekazania nieruchomości w stanie nie gorszym niż na początku dzierżawy, a także do uregulowania wszelkich zobowiązań związanych z użytkowaniem nieruchomości.

Znaczenie dzierżawy w sektorze nieruchomości

Dzierżawa pełni istotną rolę w sektorze nieruchomości, umożliwiając korzystanie z nieruchomości w sposób szerszy niż w przypadku najmu. Oto niektóre z jej zalet i zastosowań:

  • Elastyczność: Dzierżawa pozwala na korzystanie z nieruchomości przez określony czas, bez konieczności jej nabycia. Daje to najemcy większą elastyczność i możliwość adaptacji do zmieniających się potrzeb.
  • Oszczędność: W przypadku dzierżawy, najemca unika kosztów związanych z zakupem nieruchomości, takich jak opłaty notarialne, podatki czy prowizje. Dzierżawa może być korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw czy osób, które potrzebują nieruchomości tylko na określony czas.
  • Dzierżawa rolna: Dzierżawa gruntu rolnego pozwala na prowadzenie działalności rolniczej przez osoby, które nie są właścicielami gruntów. Dzierżawa rolna jest szczególnie popularna w Polsce, gdzie znaczna część gruntów rolnych jest w posiadaniu Skarbu Państwa.
  • Dzierżawa komercyjna: Dzierżawa nieruchomości komercyjnych, takich jak biura, magazyny czy lokale handlowe, pozwala przedsiębiorcom na prowadzenie działalności gospodarczej bez konieczności inwestowania w zakup nieruchomości.
  • Dzierżawa na cele mieszkaniowe: Chociaż nie jest to najbardziej powszechne zastosowanie dzierżawy, możliwe jest również zawieranie umów dzierżawy na cele mieszkaniowe, szczególnie gdy dzierżawiona nieruchomość wiąże się z przynoszeniem pożytków, takich jak prowadzenie działalności gospodarczej na terenie posesji.

Podsumowanie

Podsumowując, dzierżawa stanowi ważny element sektora nieruchomości, oferując alternatywę dla zakupu nieruchomości i umożliwiając korzystanie z nich na zasadach dostosowanych do potrzeb najemcy.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form