Eksmisja – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Eksmisja to przymusowe usunięcie osoby lub osób z nieruchomości, w której zamieszkiwali lub z której korzystali, wynikające z orzeczenia sądu lub innych uprawnień właściciela nieruchomości. Eksmisja jest wynikiem egzekucji roszczeń dotyczących nieruchomości, takich jak np. nieopłacanie czynszu, wygaśnięcie umowy najmu czy naruszenie postanowień umowy przez najemcę. Eksmisja może dotyczyć zarówno lokali mieszkalnych, jak i użytkowych.

Eksmisja jest procesem ściśle uregulowanym przez polskie prawo, a jej realizacja wymaga spełnienia określonych warunków oraz poszanowania praw osób eksmitowanych.

Procedura eksmisji i prawa osób eksmitowanych

Procedura eksmisji jest procesem wieloetapowym, który zaczyna się od wystąpienia właściciela nieruchomości do sądu z wnioskiem o eksmisję. Przebieg procedury eksmisji obejmuje następujące kroki:

  • Wytoczenie powództwa: Właściciel nieruchomości wytacza powództwo przeciwko najemcy, domagając się orzeczenia eksmisji.
  • Postępowanie sądowe: Sprawa jest rozpatrywana przez sąd, który bada zasadność roszczeń powoda oraz dochodzi do ustalenia, czy podstawy do eksmisji istnieją.
  • Wydanie wyroku: Jeśli sąd uzna, że podstawy do eksmisji istnieją, wydaje wyrok eksmisyjny, który stanowi podstawę do przeprowadzenia eksmisji.
  • Doręczenie wyroku: Wyrok eksmisyjny jest doręczany najemcy, który ma prawo wnieść środki odwoławcze od wyroku, takie jak apelacja czy kasacja.
  • Realizacja eksmisji: Jeśli wyrok eksmisyjny staje się prawomocny, właściciel nieruchomości może wystąpić do komornika sądowego z wnioskiem o przeprowadzenie eksmisji. Komornik sądowy ma obowiązek zawiadomić najemcę o terminie eksmisji.

W trakcie całego procesu eksmisji, prawa osób eksmitowanych są chronione przez prawo. Osoby te mają prawo do:

  • uczestniczenia w postępowaniu sądowym i przedstawienia swoich argumentów;
  • wnoszenia środków odwoławczych od wyroku eksmisyjnego;
  • zapewnienia alternatywnego miejsca zamieszkania, jeśli są to osoby bezradne życiowo (np. osoby starsze, niepełnosprawne, rodziny z małoletnimi dziećmi) – w takim przypadku odpowiedzialność za zapewnienie lokalu socjalnego spoczywa na gminie.

Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form