List Intencyjny – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

List intencyjny, nazywany również „Letter of Intent” (LOI) lub „Umową przedwstępną”, to pisemne porozumienie zawierane między stronami, które mają zamiar podjąć wspólną współpracę lub zawrzeć umowę dotyczącą transakcji nieruchomości. List ten ma na celu określenie warunków oraz zasad, które będą obowiązywały w ramach przyszłej umowy, takich jak cena, harmonogram płatności, warunki przeniesienia własności czy inne kluczowe aspekty transakcji.

List intencyjny jest zazwyczaj dokumentem nieformalnym, który nie tworzy prawnie wiążących zobowiązań, lecz służy jako wstępna deklaracja zamiarów stron. Jego głównym celem jest wyrażenie zainteresowania przez obie strony oraz ułatwienie dalszych negocjacji i przygotowań do zawarcia formalnej umowy.

Elementy listu intencyjnego

List intencyjny może zawierać szereg elementów, które określają zamiary stron oraz warunki przyszłej współpracy. Do najważniejszych elementów listu intencyjnego związanych z nieruchomościami należą:

 • Identyfikacja stron: List intencyjny powinien jasno określać strony uczestniczące w transakcji, ich pełne nazwy, adresy oraz, w miarę możliwości, informacje kontaktowe.
 • Opis nieruchomości: Dokument powinien zawierać dokładny opis nieruchomości, która ma być przedmiotem transakcji, wraz z jej adresem, powierzchnią, charakterystyką oraz innymi istotnymi informacjami.
 • Warunki transakcji: List intencyjny powinien określać kluczowe warunki przyszłej umowy, takie jak cena, sposób i termin płatności, warunki przeniesienia własności czy ewentualne gwarancje.
 • Termin i sposób zawarcia umowy: Dokument powinien wskazywać na planowany termin zawarcia formalnej umowy oraz sposób jej zawarcia, np. w formie aktu notarialnego.
 • Poufność: List intencyjny może zawierać postanowienia dotyczące poufności informacji, które strony będą wymieniały w procesie negocjacji.
 • Wyłączność: Strony mogą zdecydować się na zawarcie postanowień o wyłączności, które uniemożliwiają np. sprzedawcy negocjowanie z innymi potencjalnymi kupującymi przez określony czas.
 • Warunki odstąpienia: List intencyjny może również zawierać warunki odstąpienia od umowy oraz ewentualne konsekwencje takiego odstąpienia.

Znaczenie listu intencyjnego w procesie nabywania nieruchomości

List intencyjny odgrywa istotną rolę w procesie nabywania nieruchomości, gdyż pozwala na wypracowanie wspólnego stanowiska stron i wyznaczenie kierunku dalszych negocjacji. Oto główne korzyści płynące z zawarcia listu intencyjnego:

 • Wykazanie zainteresowania: List intencyjny jest wyrazem poważnego zainteresowania stroną nabywającą i może przyczynić się do wzrostu zaufania pomiędzy stronami.
 • Strukturyzacja negocjacji: List intencyjny ułatwia strukturyzację negocjacji, określając kluczowe aspekty transakcji oraz cele, jakie strony zamierzają osiągnąć.
 • Zabezpieczenie interesów stron: Zawarcie listu intencyjnego może zabezpieczyć interesy stron poprzez wprowadzenie klauzul o wyłączności, poufności czy ewentualnych konsekwencjach odstąpienia od transakcji.
 • Przyspieszenie procesu transakcji: Dzięki zawarciu listu intencyjnego strony mogą szybciej przystąpić do negocjowania szczegółowych warunków umowy, co może skrócić czas realizacji transakcji.
 • Łatwiejsze uzyskanie finansowania: List intencyjny może być dowodem na poważne zamiary nabywcy, co może ułatwić uzyskanie finansowania na zakup nieruchomości, np. kredytu hipotecznego.

Mimo że list intencyjny nie jest prawnie wiążącym dokumentem, jego zawarcie może przyczynić się do usprawnienia procesu nabywania nieruchomości. Dlatego warto zastanowić się nad sporządzeniem takiego dokumentu, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych lub o dużą wartość transakcji.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form