Notariusz – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Notariusz to wysoce wykwalifikowany prawnik, którego głównym zadaniem jest sporządzanie i przechowywanie dokumentów o szczególnym znaczeniu prawnym, takich jak akty notarialne, poświadczenia, czy protokoły. W Polsce notariusze są powoływani przez Ministra Sprawiedliwości i podlegają rygorystycznemu systemowi egzaminów oraz szkoleń. W kontekście nieruchomości, notariusz pełni kluczową rolę, przede wszystkim w procesie kupna-sprzedaży, ale także w innych czynnościach prawnych związanych z mieniem.

Rola notariusza w transakcjach nieruchomości

W procesie kupna-sprzedaży nieruchomości, notariusz jest niezbędny do sporządzenia i uwierzytelnienia aktu notarialnego. Akt notarialny stanowi dokument, który poświadcza przeniesienie własności nieruchomości od jednej strony do drugiej. Notariusz jest odpowiedzialny za sprawdzenie tożsamości stron, badanie stanu prawnego nieruchomości oraz zapewnienie, że wszystkie formalności związane z transakcją zostaną przestrzegane.

Inne czynności notarialne związane z nieruchomościami

Oprócz sporządzania aktów notarialnych związanych z kupnem-sprzedażą nieruchomości, notariusze również uczestniczą w innych czynnościach prawnych, takich jak:

  • Sporządzanie umów darowizny, umów dożywocia czy umów ustanowienia służebności.
  • Sporządzanie poświadczeń dziedziczenia, co jest niezbędne przy zmianie własności n Sporządzanie umów spółek cywilnych, które mają na celu wspólne zarządzanie nieruchomościami.
  • Sporządzanie testamentów, w których występuje mienie nieruchome jako przedmiot dziedziczenia.
  • Sporządzanie umów przedwstępnych dotyczących nieruchomości, zawierających zobowiązanie do zawarcia przyszłej umowy.
  • Przeprowadzanie licytacji nieruchomości, które odbywają się na przykład w ramach egzekucji komorniczej.

Warto zauważyć, że w niektórych przypadkach notariusz może działać jako mediator między stronami, pomagając im dojść do porozumienia w sprawach związanych z nieruchomościami. Ogólnie rzecz biorąc, notariusz jest niezastąpionym specjalistą w dziedzinie prawa, który zapewnia bezpieczeństwo prawne oraz gwarantuje prawidłowość i rzetelność przeprowadzanych czynności związanych z nieruchomościami.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form