Opłata Notarialna – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Opłata notarialna to wynagrodzenie należne notariuszowi za wykonanie czynności notarialnych, takich jak sporządzenie aktu notarialnego, sporządzenie poświadczenia, czy inne usługi związane z obrotem nieruchomościami. Wysokość opłat notarialnych jest regulowana przez przepisy prawa i zależy od rodzaju czynności oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej. Opłata notarialna jest kosztem ponoszonym przez strony uczestniczące w transakcji, a jej wysokość powinna być jasno określona i przedstawiona przez notariusza przed rozpoczęciem czynności notarialnej.

Wysokość opłat notarialnych

Wysokość opłat notarialnych jest ustalana na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat notarialnych. Wartości opłat są często wyrażane w formie procentowej od wartości przedmiotu czynności notarialnej, przy czym istnieje określony próg minimalny i maksymalny, którego opłata notarialna nie może przekroczyć. W przypadku transakcji związanych z nieruchomościami, takich jak zakup, sprzedaż, czy ustanowienie hipoteki, opłata notarialna jest zwykle wyrażana jako procent od wartości nieruchomości lub prawa do niej.

Podział opłat notarialnych między stronami

Opłaty notarialne związane z transakcjami nieruchomościami są zazwyczaj dzielone między stronami uczestniczącymi w transakcji, chyba że strony postanowią inaczej. W praktyce często zdarza się, że koszty opłaty notarialnej ponoszone są po równo przez kupującego i sprzedającego. Ważne jest, aby strony były świadome wysokości opłat notarialnych oraz ustaliły zasady ich podziału przed przystąpieniem do czynności notarialnej.

Podsumowanie

Opłata notarialna to wynagrodzenie notariusza za wykonanie czynności notarialnych związanych z obrotem nieruchomościami. Wysokość opłat notarialnych jest regulowana przez przepisy prawa i zależy od rodzaju czynności oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej. Strony uczestniczące w transakcji są zobowiązane do poniesienia opłat notarialnych, które mogą być podzielone między nimi według wcześniejszych ustaleń.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form