Opłata Planistyczna – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Opłata planistyczna to rodzaj opłaty, która może być nałożona przez jednostki samorządu terytorialnego na właścicieli nieruchomości w związku z przeprowadzeniem zmiany przeznaczenia terenu lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opłata planistyczna ma na celu pokrycie kosztów poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z opracowaniem i wdrożeniem planu zagospodarowania przestrzennego, jak również kosztów związanych z inwestycjami komunalnymi, które wynikają z planu. Opłata ta jest regulowana przez przepisy prawa, w tym przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obliczanie opłaty planistycznej

Wysokość opłaty planistycznej jest ustalana przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie określonych kryteriów, takich jak wartość nieruchomości przed i po zmianie przeznaczenia terenu, koszty inwestycji komunalnych, czy przychody uzyskane z realizacji planu zagospodarowania przestrzennego. Wartości te są często wyrażane w formie procentowej od wartości nieruchomości lub prawa do niej. Opłata planistyczna może być pobierana jednorazowo lub w ratach, w zależności od ustaleń między właścicielem nieruchomości a jednostką samorządu terytorialnego.

Procedura pobierania opłaty planistycznej

Procedura pobierania opłaty planistycznej rozpoczyna się od momentu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany przeznaczenia terenu. Właściciel nieruchomości zostaje poinformowany o zasadach i terminach płatności, a także o możliwości odwołania się od decyzji w sprawie opłaty planistycznej. W przypadku braku zgody na wysokość opłaty, właściciel nieruchomości może skorzystać z drogi odwoławczej, zgodnie z procedurami przewidzianymi przez przepisy prawa.

Podsumowanie

Opłata planistyczna to rodzaj opłaty nałożonej na właścicieli nieruchomości w związku z przeprowadzeniem zmiany przeznaczenia terenu lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wysokość opłaty planistycznej jest ustalana przez jednostki samorządu terytorialnego, a jej pobieranie odbywa się zgodnie z procedurami przewidzianymi przez prawo. Właściciel nieruchomości ma prawo do odwołania się od decyzji w sprawie opłaty planistycznej, jeżeli nie zgadza się z jej wysokością.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form