Prawo Pierwokupu – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Prawo pierwokupu to uprzywilejowane prawo do nabycia nieruchomości przez określoną osobę lub podmiot w przypadku jej sprzedaży. Oznacza to, że podmiot posiadający prawo pierwokupu ma pierwszeństwo przed innymi zainteresowanymi nabywcami, jeśli spełnione zostaną określone warunki, takie jak zgłoszenie chęci nabycia nieruchomości w odpowiednim terminie czy zaoferowanie ceny równej lub wyższej od oferowanej przez innych potencjalnych nabywców.

Prawo pierwokupu może wynikać z różnych przyczyn, takich jak umowy, ustawowe regulacje czy zapisy w statutach spółdzielni mieszkaniowych. Najczęściej spotykane sytuacje, w których występuje prawo pierwokupu, to sprzedaż nieruchomości przez spółdzielnię mieszkaniową, sprzedaż gruntów rolnych czy sprzedaż udziałów w nieruchomości wspólnej.

Rodzaje prawa pierwokupu

Prawo pierwokupu może występować w różnych formach, w zależności od jego źródła oraz okoliczności powstania. Oto niektóre z nich:

  • Prawo pierwokupu ustawowe – wynika bezpośrednio z przepisów prawa i obejmuje określone nieruchomości lub sytuacje. Przykładem takiego prawa jest prawo pierwokupu gruntów rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) czy przez sąsiadów w przypadku sprzedaży działek o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.
  • Prawo pierwokupu umowne – jest wynikiem umowy między stronami, które zobowiązują się do przyznania sobie wzajemnie prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości. Może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych, takich jak spółki czy spółdzielnie.
  • Prawo pierwokupu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej – przysługuje spółdzielni w przypadku sprzedaży lokalu przez członka spółdzielni. Prawo to może być ograniczone czasowo, np. do 5 lat od daty nabycia lokalu przez członka spółdzielni, lub obowiązywać bezterminowo.
  • Prawo pierwokupu na rzecz współwłaścicieli – przysługuje współwłaścicielom nieruchomości wspólnej w przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości przez jednego z nich. Pozostali współwłaściciele mają pierwszeństwo przed innymi nabywcami, jeśli zaoferują taką samą lub wyższą cenę za udział w nieruchomości.

Skutki prawnych i praktycznych prawa pierwokupu

Prawo pierwokupu wpływa na proces sprzedaży nieruchomości oraz na sytuację stron związanych z transakcją. Oto najważniejsze skutki prawne i praktyczne tego prawa:

  • Ograniczenie swobody sprzedaży – sprzedawca zobowiązany jest złożyć ofertę sprzedaży nieruchomości podmiotowi posiadającemu prawo pierwokupu, co może opóźnić proces sprzedaży i ograniczyć swobodę wyboru nabywcy.
  • Obowiązek zawiadomienia – sprzedawca musi zawiadomić uprawnionego do prawa pierwokupu o zamiarze sprzedaży nieruchomości oraz warunkach tej sprzedaży, takich jak cena czy termin realizacji transakcji.
  • Realizacja prawa pierwokupu – podmiot posiadający prawo pierwokupu może zdecydować o skorzystaniu z tego prawa i nabyć nieruchomość na oferowanych warunkach. Jeżeli nie wyrazi woli skorzystania z prawa pierwokupu w odpowiednim terminie, sprzedawca może zawrzeć umowę sprzedaży z innym nabywcą.
  • Ochrona interesów stron – prawo pierwokupu ma na celu ochronę interesów określonych podmiotów, takich jak współwłaściciele nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe czy instytucje publiczne, zapewniając im możliwość utrzymania kontroli nad nieruchomościami lub ich zasobami.
  • Wpływ na wartość rynkową – prawo pierwokupu może wpłynąć na wartość rynkową nieruchomości, gdyż potencjalni nabywcy muszą uwzględnić ograniczenia związane z tym prawem. W związku z tym, sprzedawca może otrzymać niższą cenę za nieruchomość niż w sytuacji, gdyby prawo pierwokupu nie istniało.

Prawo pierwokupu to ważny element prawa nieruchomości, który wpływa na proces sprzedaży oraz sytuację stron związanych z transakcją. Osoby planujące sprzedaż nieruchomości powinny mieć świadomość istnienia ewentualnych praw pierwokupu oraz ich skutków prawnych i praktycznych.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form