Umowa Przedwstępna – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Umowa przedwstępna to rodzaj umowy, który stanowi deklarację woli stron, dotyczącą zawarcia w przyszłości innej umowy, najczęściej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Umowa ta określa warunki, na jakich strony zobowiązują się do zawarcia właściwej umowy w określonym terminie.

Celem umowy przedwstępnej jest zabezpieczenie interesów stron przed zawarciem ostatecznej umowy. W praktyce umowa przedwstępna może być stosowana w różnych przypadkach, takich jak:

 • Strony chcą zarezerwować nieruchomość, na przykład w przypadku zakupu mieszkania od dewelopera.
 • Strony potrzebują czasu na uzyskanie finansowania, na przykład kredytu hipotecznego.
 • Strony chcą uzyskać więcej czasu na wykonanie badań dotyczących nieruchomości, takich jak analiza stanu technicznego budynku czy sprawdzenie stanu prawnego.

Umowa przedwstępna powinna być zawarta w formie pisemnej, a jej zawarcie z reguły wiąże się z wpłatą zadatku przez kupującego. Zadatek stanowi gwarancję dla sprzedającego, że kupujący zamierza zrealizować transakcję, a jednocześnie stanowi zabezpieczenie dla kupującego, że sprzedający nie sprzeda nieruchomości innemu podmiotowi.

Elementy umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna powinna zawierać precyzyjne i jasne postanowienia dotyczące przyszłej umowy, takie jak:

 • Identyfikacja stron: Imiona, nazwiska, numery dowodów osobistych (lub innych dokumentów tożsamości) oraz adresy zamieszkania stron umowy (kupującego i sprzedającego).
 • Opis nieruchomości: Dokładny opis nieruchomości, obejmujący rodzaj nieruchomości, jej położenie, powierzchnię, numer ewidencyjny oraz wszelkie istotne cechy techniczne i prawne.
 • Cena: Wysokość ceny, jaką kupujący zobowiązuje się zapłacić za nieruchomość, oraz sposób i termin jej płatności.
 • Termin zawarcia umowy ostatecznej: Data, do której strony zobowiązują się zawrzeć umowę ostateczną (np. umowę kupna-sprzedaży nieruchomości).
 • Zadatek: Wysokość zadatku, jego sposób i termin płatności oraz okoliczności, w jakich może być zaliczony na poczet ceny, zwrócony lub przepadły.
 • Warunki odstąpienia od umowy przedwstępnej: Określenie sytuacji, w których strony mogą odstąpić od umowy przedwstępnej, oraz ewentualne konsekwencje takiego odstąpienia (np. utrata zadatku).

Ponadto, warto, aby umowa przedwstępna zawierała klauzule dotyczące ewentualnych sankcji w przypadku niewywiązania się jednej ze stron z zobowiązań wynikających z umowy przedwstępnej, takie jak np. kary umowne.

Znaczenie umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna pełni ważną rolę w procesie kupna-sprzedaży nieruchomości. Pozwala obu stronom na uregulowanie wszelkich kwestii związanych z transakcją oraz zabezpieczenie swoich interesów przed zawarciem umowy ostatecznej. Oto niektóre korzyści płynące z zawarcia umowy przedwstępnej:

 • Bezpieczeństwo: Umowa przedwstępna zobowiązuje strony do zawarcia umowy ostatecznej, co zabezpiecza interesy zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Kupujący ma pewność, że sprzedający nie sprzeda nieruchomości innemu nabywcy, a sprzedający ma gwarancję, że kupujący nie wycofa się z transakcji bez konsekwencji prawnych.
 • Czas na dopełnienie formalności: Umowa przedwstępna daje stronom czas na załatwienie wszelkich formalności związanych z transakcją, takich jak uzyskanie kredytu hipotecznego, załatwienie zgody wspólnoty mieszkaniowej na sprzedaż lokalu czy uzyskanie wpisu do księgi wieczystej.
 • Negocjacje: Umowa przedwstępna może być również wykorzystana jako narzędzie do dalszych negocjacji, jeśli strony zechcą wprowadzić zmiany do umowy ostatecznej.
 • Zadatek: Wpłata zadatku przez kupującego stanowi zabezpieczenie finansowe dla sprzedającego, w przypadku gdyby kupujący zdecydował się nie zawrzeć umowy ostatecznej bez uzasadnionej przyczyny.

Warto pamiętać, że zawarcie umowy przedwstępnej nie jest obowiązkowe w procesie kupna-sprzedaży nieruchomości. Niemniej jednak, ze względu na korzyści dla obu stron transakcji, jest to praktyka często stosowana na rynku nieruchomości. W przypadku wątpliwości co do treści umowy przedwstępnej, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form