Umowa Przyrzeczona – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Umowa przyrzeczona, inaczej nazywana umową przedwstępną, to rodzaj umowy prawnie wiążącej, której celem jest zobowiązanie stron do zawarcia w przyszłości ostatecznej umowy o określonym przedmiocie i treści. W przypadku nieruchomości, umowa przyrzeczona jest często stosowana w celu zabezpieczenia interesów zarówno kupującego, jak i sprzedającego przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

Umowa przyrzeczona powinna zawierać kluczowe elementy przyszłej umowy ostatecznej, takie jak przedmiot transakcji, cena, warunki płatności oraz wszelkie inne istotne postanowienia. Warto również zawrzeć termin, w którym strony zobowiązują się zawrzeć umowę ostateczną.

W Polsce, umowa przyrzeczona musi spełniać określone wymogi formalne, aby była prawnie wiążąca. Przede wszystkim, musi być zawarta w formie pisemnej, a w przypadku umowy dotyczącej nieruchomości, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Korzyści i ryzyko związane z umową przyrzeczoną

Korzyści:

 • Zabezpieczenie interesów stron: Umowa przyrzeczona pozwala zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu zabezpieczyć swoje interesy przed zawarciem umowy ostatecznej. Kupujący może zyskać pewność, że nieruchomość nie zostanie sprzedana innemu nabywcy, a sprzedający otrzyma zabezpieczenie, że kupujący nie wycofa się z transakcji.
 • Możliwość negocjacji: Umowa przyrzeczona daje obu stronom więcej czasu na negocjowanie warunków umowy ostatecznej, takich jak cena czy terminy płatności.
 • Ułatwienie uzyskania finansowania: Kupujący może przedstawić umowę przyrzeczoną jako dowód zamiaru zakupu nieruchomości instytucjom finansowym, co może ułatwić uzyskanie kredytu hipotecznego.

Ryzyka:

 • Brak zawarcia umowy ostatecznej: Istnieje ryzyko, że strony nie dojdą do porozumienia co do warunków umowy ostatecznej lub jedna ze stron wycofa się z transakcji.
 • Nieprawidłowości w umowie: Jeśli umowa przyrzeczona nie spełnia wymogów formalnych lub zawiera błędy, może zostać uznana za nieważną lub nieegzekwowalną.
 • Koszty: Zawarcie umowy przyrzeczonej może generować dodatkowe koszty, takie jak opłaty notarialne czy koszty doradztwa prawne.

Wskazówki dotyczące umowy przyrzeczonej

Aby zapewnić prawidłowe przygotowanie umowy przyrzeczonej, warto wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

 • Zgromadź niezbędne dokumenty: Przed zawarciem umowy przyrzeczonej upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące nieruchomości, takie jak odpisy z ksiąg wieczystych czy pozwolenia na budowę.
 • Sprawdź stan prawny nieruchomości: Przed zawarciem umowy przyrzeczonej warto dokładnie zbadać stan prawny nieruchomości, w tym sprawdzić, czy nie ma jakichkolwiek ograniczeń prawnych czy roszczeń osób trzecich.
 • Skonsultuj się z ekspertem: Zawarcie umowy przyrzeczonej wymaga znajomości przepisów prawa, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika lub notariusza, który pomoże przygotować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Ustal warunki umowy ostatecznej: W umowie przyrzeczonej powinny zostać jasno określone warunki umowy ostatecznej, takie jak cena, sposób i terminy płatności czy obowiązki stron po zawarciu umowy.
 • Zabezpiecz się przed niewykonaniem umowy: Warto zawrzeć w umowie przyrzeczonej postanowienia dotyczące możliwych sankcji w przypadku niewykonania umowy przez którąkolwiek ze stron, takich jak kary umowne czy możliwość odstąpienia od umowy.
 • Pamiętaj o ważności umowy przyrzeczonej: Umowa przyrzeczona ma charakter czasowy i może stracić ważność, jeśli nie zostanie zawarta umowa ostateczna w określonym terminie. Dlatego warto jasno określić termin zawarcia umowy ostatecznej oraz ewentualne konsekwencje niewywiązania się z tego terminu.

Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form