Wynajmujący – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Termin „wynajmujący” odnosi się do osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która zawiera umowę najmu lub dzierżawy swojej nieruchomości na rzecz najemcy. Wynajmujący jest zatem stroną umowy, która przenosi prawo do korzystania z nieruchomości na najemcę w zamian za wynagrodzenie, czyli czynsz.

Obowiązki wynajmującego w ramach umowy najmu obejmują przede wszystkim:

  • Przekazanie najemcy nieruchomości w stanie nadającym się do umówionego użycia.
  • Utrzymanie nieruchomości w stanie odpowiednim do umówionego użycia.
  • Pozwolenie na korzystanie z nieruchomości przez najemcę przez cały okres najmu.
  • Wynajmujący może być zarówno właścicielem nieruchomości, jak i podnajemcą. W przypadku podnajmu, wynajmujący przenosi część lub całość swoich praw wynikających z umowy najmu pierwotnego na rzecz podnajemcy. Warto zauważyć, że podnajem często wymaga zgody pierwotnego wynajmującego, czyli właściciela nieruchomości.

Prawa i obowiązki wynajmującego

Prawa wynajmującego:

  • Otrzymywanie czynszu: Wynajmujący ma prawo do regularnego otrzymywania wynagrodzenia za udostępnienie nieruchomości najemcy, zgodnie z warunkami określonymi w umowie najmu.
  • Kontrola stanu nieruchomości: Wynajmujący ma prawo kontrolować stan nieruchomości, w celu upewnienia się, że najemca dba o nią odpowiednio i korzysta z niej zgodnie z umową.
  • Wypowiedzenie umowy najmu: Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu zgodnie z warunkami określonymi w umowie lub na mocy przepisów prawa, np. gdy najemca narusza postanowienia umowy, nie płaci czynszu czy dopuszcza się dewastacji nieruchomości.

Obowiązki wynajmującego:

  • Przekazanie nieruchomości w stanie używalnym: Wynajmujący musi przekazać najemcy nieruchomość w stanie umożliwiającym korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie najmu.
  • Bieżące naprawy i konserwacja: Wynajmujący jest zobowiązany do przeprowadzania bieżących napraw i konserwacji nieruchomości w celu utrzymania jej w odpowiednim stanie.
  • Szanowanie prywatności najemcy: Wynajmujący musi respektować prawo najemcy do spokoju, prywatności i swobodnego korzystania z nieruchomości w czasie trwania umowy najmu.

Podsumowanie

Wynajmujący to osoba, która udostępnia swoją nieruchomość na wynajem w zamian za czynsz. Jako strona umowy najmu, wynajmujący ma określone prawa i obowiązki względem najemcy. Zrozumienie roli wynajmującego oraz jego obowiązków i praw jest kluczowe zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i osób poszukujących lokalu do wynajęcia, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów podczas realizacji umowy najmu


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form