Zestaw Rejestrowy na Udziałach Spółki – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Zastaw rejestrowy na udziałach spółki to rodzaj zabezpieczenia majątkowego, który polega na ustanowieniu zastawu na prawach udziałowych w spółce. W praktyce oznacza to, że wierzyciel uzyskuje prawo zabezpieczenia swoich należności poprzez przejęcie praw udziałowych dłużnika w przypadku niewywiązania się z zobowiązań.

Zastaw rejestrowy na udziałach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest regulowany przepisami Kodeksu spółek handlowych. Najważniejsze elementy regulacji dotyczą:

  • Zgoda wspólników: W przypadku spółek z o.o., zgoda wspólników na ustanowienie zastawu na udziałach może być wymagana w umowie spółki.
  • Rejestracja zastawu: Zastaw rejestrowy na udziałach spółki musi zostać zarejestrowany w odpowiednim rejestrze, co zapewnia jego skuteczność wobec osób trzecich.

Procedura ustanawiania zastawu rejestrowego na udziałach spółki

Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach spółki z o.o. wymaga przestrzegania określonej procedury, obejmującej następujące etapy:

  • Zawarcie umowy zastawu: Strony (wierzyciel i dłużnik) muszą zawrzeć pisemną umowę zastawu, która określa m.in. przedmiot zastawu (udziały), wysokość zabezpieczonej należności oraz termin jej wygaśnięcia.
  • Poinformowanie zarządu spółki: Dłużnik ma obowiązek poinformować zarząd spółki o ustanowieniu zastawu na udziałach. Zarząd może wówczas zażądać od dłużnika przedstawienia dokumentów potwierdzających zgodność umowy zastawu z przepisami prawa.
  • Wpisanie zastawu do rejestru: Wierzyciel powinien złożyć wniosek o wpisanie zastawu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis ten jest warunkiem koniecznym dla skuteczności zastawu wobec osób trzecich.
  • Aktualizacja ewidencji udziałów: Po wpisaniu zastawu do rejestru, zarząd spółki powinien zaktualizować ewidencję udziałów, wprowadzając informację o ustanowieniu zastawu.

Realizacja zastawu rejestrowego na udziałach spółki i jego skutki

W przypadku niewywiązania się dłużnika z zobowiązań, wierzyciel może zrealizować zastaw rejestrowy na udziałach spółki, co oznacza przejęcie udziałów w spółce przez wierzyciela. Realizacja zastawu może nastąpić na kilka sposobów:

  • Przeniesienie udziałów: Wierzyciel może zrealizować zastaw przez przeniesienie udziałów na własność, co oznacza przejęcie praw i obowiązków związanych z udziałami, w tym prawa do dywidendy oraz prawa głosu na zgromadzeniu wspólników.
  • Sprzedaż udziałów: Wierzyciel może zrealizować zastaw poprzez sprzedaż udziałów na rzecz osób trzecich, a uzyskane środki przeznaczyć na spłatę należności.
  • Egzekucja z udziałów: Jeśli dłużnik nadal nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne w celu sprzedaży udziałów na podstawie postanowień Kodeksu postępowania cywilnego.

Skutki realizacji zastawu rejestrowego na udziałach spółki z o.o. mogą być istotne zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. Dłużnik traci swoje udziały i prawa z nimi związane, podczas gdy wierzyciel zyskuje możliwość odzyskania swojej należności poprzez przejęcie lub sprzedaż udziałów. Warto zatem rozważyć wszelkie możliwości rozwiązania problemu zadłużenia przed podjęciem decyzji o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach spółki.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form

#