Dziennik Budowy – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Dziennik budowy to oficjalny dokument, będący obowiązkowym elementem każdej inwestycji budowlanej realizowanej na terytorium Polski. Służy on do prowadzenia szczegółowej, bieżącej ewidencji wszystkich istotnych zdarzeń oraz prac budowlanych, które mają miejsce w trakcie realizacji inwestycji. Dziennik budowy jest prowadzony przez kierownika budowy, który jest odpowiedzialny za prawidłowe i rzetelne dokumentowanie wszystkich działań, zarówno pod kątem technicznym, jak i administracyjnym.

Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym, a więc jego prowadzenie jest obowiązkowe zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Dziennik musi być utworzony przed rozpoczęciem inwestycji i prowadzony przez cały okres budowy, aż do jej zakończenia i przekazania inwestycji do użytkowania.

Zawartość „Dziennika budowy”

Dziennik budowy zawiera szereg istotnych informacji dotyczących realizacji inwestycji budowlanej. Do najważniejszych elementów wpisanych do dziennika należą:

  • Dane identyfikacyjne inwestycji: nazwa i adres inwestycji, numer pozwolenia na budowę, dane inwestora, kierownika budowy oraz wykonawcy robót.
  • Opis postępów prac budowlanych: szczegółowy zapis wszystkich wykonanych robót budowlanych, etapów prac, zastosowanych materiałów i technologii, a także osiągniętych efektów.
  • Kontrole i odbiory: informacje o przeprowadzonych kontrolach, wizytach inspektora nadzoru budowlanego, odbiorach częściowych i końcowych, jak również wszelkie uwagi i zalecenia.
  • Informacje o załodze budowy: dane dotyczące pracowników biorących udział w realizacji inwestycji, ich kwalifikacjach, uprawnieniach oraz czasie pracy na budowie.
  • Zdarzenia nadzwyczajne: ewidencja wszelkich sytuacji nieprzewidzianych, takich jak awarie, wypadki, opóźnienia czy zmiany w projekcie budowlanym.
  • Dokumentacja fotograficzna: zdjęcia dokumentujące postęp prac oraz istotne zdarzenia na budowie, które są integralną częścią dziennika budowy.

Wszystkie wpisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco, zgodnie z rzeczywistym przebiegiem inwestycji, i opatrzone podpisami osób odpowiedzialnych za poszczególne działania.

Znaczenie „Dziennika budowy” w sektorze nieruchomości

Dziennik budowy pełni ważną rolę w sektorze nieruchomości, przede wszystkim jako narzędzie kontroli oraz dokumentacja przebiegu inwestycji budowlanej. Oto kluczowe aspekty związane z jego funkcjonowaniem:

  • Zapewnienie zgodności z przepisami: Prowadzenie dziennika budowy pozwala na kontrolowanie, czy prace budowlane są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, zezwoleniami oraz projektem budowlanym.
  • Ewidencja zmian i decyzji: Dziennik budowy stanowi źródło informacji o wszelkich modyfikacjach wprowadzanych w trakcie realizacji inwestycji, a także o decyzjach podejmowanych przez inwestora, kierownika budowy i wykonawców.
  • Ochrona prawna: Dziennik budowy może być wykorzystany jako dowód w przypadku sporów sądowych dotyczących wykonania inwestycji, jakości wykonanych robót budowlanych, terminów czy odpowiedzialności poszczególnych stron.
  • Kontrola jakości: Dokumentacja zawarta w dzienniku budowy może służyć jako podstawa do oceny jakości wykonanych robót budowlanych oraz do identyfikacji ewentualnych usterek i braków.

Podsumowanie

Dziennik budowy to kluczowy element każdej inwestycji budowlanej, mający istotne znaczenie dla kontroli jakości, przestrzegania przepisów oraz ewidencji wszelkich zdarzeń związanych z realizacją projektu. Jego rzetelne prowadzenie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu inwestycji oraz ochrony prawnej uczestników procesu budowlanego


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form