Hipoteka – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

Hipoteka jest to szczególny rodzaj zabezpieczenia kredytu, który dotyczy nieruchomości. W praktyce oznacza to, że osoba zaciągająca kredyt hipoteczny na zakup lub budowę nieruchomości, zobowiązuje się do spłacenia kredytu w określonym terminie. W przypadku niewypłacalności dłużnika, bank lub instytucja finansowa, która udzieliła kredytu, może przejąć nieruchomość w celu odzyskania swoich należności. Hipoteka jest więc formą zabezpieczenia dla instytucji udzielającej kredytu oraz pewnego rodzaju gwarancją dla nich, że kredyt zostanie spłacony.

W Polsce, hipoteka jest uregulowana prawnie, a szczegóły związane z jej zawarciem, funkcjonowaniem i wykreśleniem są określone w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Istnieją dwa główne rodzaje hipotek:

 • Hipoteka zwykła: Jest to najbardziej powszechny rodzaj hipoteki, który zabezpiecza jedno konkretne zobowiązanie. W przypadku spłacenia kredytu, hipoteka zostaje wykreślona z księgi wieczystej nieruchomości.
 • Hipoteka kaucyjna: Zabezpiecza ona kilka zobowiązań, które mogą wynikać z różnych źródeł. W takim przypadku, hipoteka może być wykorzystana jako zabezpieczenie dla kilku kredytów zaciągniętych przez tego samego dłużnika.

Proces zaciągania kredytu hipotecznego i jego spłaty

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego to proces, który obejmuje kilka etapów:

 • Ocena zdolności kredytowej: Przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego, bank lub instytucja finansowa oceni zdolność kredytową potencjalnego dłużnika. Obejmuje to analizę dochodów, zatrudnienia, historii kredytowej oraz innych czynników wpływających na zdolność do spłacenia kredytu.
 • Wybór oferty kredytowej: Następnie dłużnik musi wybrać odpowiednią ofertę kredytową, porównując dostępne opcje oraz biorąc pod uwagę oprocentowanie, prowizje oraz inne warunki oferowane przez banki i instytucje finansowe.
 • Złożenie wniosku o kredyt: Po wyborze oferty kredytowej, dłużnik składa wniosek o kredyt hipoteczny, dostarczając wymagane dokumenty, takie jak zaświadczenie o zarobkach, umowę o zakupie nieruchomości oraz inne dokumenty wymagane przez bank.
 • Ustanowienie hipoteki: Po zatwierdzeniu wniosku o kredyt, bank ustanawia hipotekę na rzecz nieruchomości, co jest formalnie potwierdzone wpisem do księgi wieczystej.
 • Wypłata kredytu: Bank wypłaca środki z kredytu hipotecznego, przekazując je na rachunek sprzedającego nieruchomości lub na rachunek inwestora budującego nieruchomość.
 • Spłata kredytu: Dłużnik zobowiązany jest do regularnej spłaty kredytu wraz z odsetkami, zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym przez bank.

W przypadku braku spłaty kredytu lub niewypłacalności dłużnika, bank ma prawo zainicjować postępowanie egzekucyjne, które może doprowadzić do przejęcia nieruchomości i jej sprzedaży, aby odzyskać należne środki.

Korzyści, wady oraz porady dotyczące wyboru kredytu hipotecznego

Korzyści zaciągnięcia kredytu hipotecznego obejmują:

 • Możliwość zakupu lub budowy nieruchomości: Dzięki kredytowi hipotecznemu, osoby, które nie mają wystarczających oszczędności, mogą zrealizować marzenie o własnym domu czy mieszkaniu.
 • Budowanie wartości majątku: Spłacając kredyt hipoteczny, dłużnik stopniowo zwiększa swój udział w nieruchomości, co może prowadzić do zwiększenia wartości majątku na przestrzeni lat.
 • Potencjalny wzrost wartości nieruchomości: Jeśli wartość nieruchomości wzrośnie na przestrzeni lat, dłużnik może zyskać na wartości inwestycji

.

Wady zaciągnięcia kredytu hipotecznego obejmują:

 • Długoterminowe zobowiązanie: Kredyt hipoteczny jest długoterminowym zobowiązaniem, które może trwać nawet kilkadziesiąt lat. W przypadku problemów finansowych, może to stanowić duże obciążenie dla dłużnika.
 • Ryzyko utraty nieruchomości: Jeśli dłużnik nie będzie w stanie spłacać kredytu, bank może przejąć nieruchomość, co może prowadzić do utraty domu czy mieszkania.
 • Koszty związane z kredytem: Kredyt hipoteczny wiąże się z różnymi kosztami, takimi jak oprocentowanie, prowizje, ubezpieczenia oraz inne opłaty.

Porady dotyczące wyboru kredytu hipotecznego

 • Porównaj oferty: Przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego, warto porównać dostępne oferty oraz przeanalizować warunki oferowane przez różne banki i instytucje finansowe.
 • Sprawdź zdolność kredytową: Przed złożeniem wniosku o kredyt, sprawdź swoją zdolność kredytową, aby upewnić się, że będziesz w stanie spłacić zobowiązanie.
 • Ustal realistyczny budżet: Przed zakupem nieruchomości, ustal realistyczny budżet, uwzględniając koszty związane z zakupem, utrzymaniem oraz spłatą kredytu.
 • Skonsultuj się z doradcą finansowym: Jeśli masz wątpliwości co do wyboru kredytu hipotecznego, warto skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym, który może pomóc w wyborze odpowiedniej oferty oraz udzielić porad dotyczących spłaty kredytu.

Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form