GLA – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

„GLA” (Gross Leasable Area) to skrót, który w języku polskim oznacza „Powierzchnia Użytkowa do Wynajęcia”. Termin ten jest szeroko stosowany w branży nieruchomości, szczególnie w kontekście obiektów handlowych, biurowych i przemysłowych. GLA odnosi się do łącznej powierzchni wszystkich pomieszczeń w danym obiekcie, które są dostępne do wynajęcia, a więc stanowią źródło dochodów dla właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Zasady obliczania GLA i jego znaczenie dla różnych podmiotów

Obliczenie GLA odbywa się poprzez zsumowanie powierzchni wszystkich pomieszczeń, które są dostępne do wynajęcia w danym obiekcie. Warto zauważyć, że GLA nie obejmuje powierzchni przeznaczonych na cele techniczne, komunikacyjne czy socjalne, które nie generują dochodów z wynajmu.

Znaczenie GLA dla różnych podmiotów jest następujące:

  • Inwestorzy: GLA jest istotnym wskaźnikiem dla inwestorów, ponieważ pozwala ocenić potencjalne dochody z wynajmu nieruchomości, a tym samym jej wartość inwestycyjną.
  • Najemcy: Dla najemców GLA stanowi podstawę do obliczenia kosztów wynajmu oraz efektywnego wykorzystania przestrzeni. W przypadku obiektów handlowych, GLA może być również używane do wyliczenia wskaźników efektywności, takich jak sprzedaż na jednostkę powierzchni.
  • Zarządcy nieruchomości: Zarządcy nieruchomości wykorzystują GLA do monitorowania i optymalizacji wynajmu, a także do porównywania efektywności różnych obiektów.

GLA jest również używane do obliczenia wskaźników opisujących rynek nieruchomości, takich jak stopa absortcji (absorption rate) czy stopa pustostanów (vacancy rate), które pozwalają ocenić kondycję rynku oraz prognozować jego rozwój.

Porównanie GLA z innymi miarami powierzchni i zastosowania w analizie rynku nieruchomości

W analizie rynku nieruchomości istnieją również inne miary powierzchni, takie jak BUA (Brutto Użytkowa Powierzchnia) czy NLA (Netto Leasable Area). Warto zrozumieć różnice między nimi, aby móc właściwie zinterpretować dane i podejmować świadome decyzje:

  • BUA: Odnosi się do całkowitej powierzchni budynku, uwzględniając zarówno powierzchnie użytkowe, jak i powierzchnie techniczne czy komunikacyjne. BUA jest zwykle większa niż GLA, ponieważ obejmuje wszystkie elementy budynku, nie tylko te przeznaczone do wynajmu.
  • NLA: Jest to powierzchnia netto przeznaczona do wynajęcia, uwzględniając tylko te pomieszczenia, które są bezpośrednio wykorzystywane przez najemców. NLA jest zwykle mniejsza niż GLA, ponieważ nie zawiera powierzchni wspólnych czy dodatkowych obszarów, które również są dostępne do wynajęcia.

W praktyce GLA jest często używane jako wskaźnik, który ułatwia porównywanie różnych nieruchomości, analizę efektywności zarządzania czy prognozowanie przyszłych dochodów z wynajmu. Wykorzystanie GLA pozwala inwestorom, najemcom oraz zarządcą nieruchomości na lepsze zrozumienie rynku oraz podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

Podsumowanie

Gross Leasable Area odgrywa istotną rolę w analizie rynku nieruchomości, umożliwiając ocenę potencjału dochodowego obiektów oraz efektywności ich wykorzystania. Biorąc pod uwagę różne miary powierzchni oraz zastosowania wskaźnika GLA, zarówno inwestorzy, jak i najemcy oraz zarządcy nieruchomości mogą lepiej zrozumieć rynek oraz podejmować świadome decyzje inwestycyjne i zarządcze.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form