Promesa – słownik pojęć używanych w Nieruchomościach

W terminologii związanej z rynkiem nieruchomości, „promesa” to pisemne zobowiązanie jednej ze stron (np. sprzedającego) do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości na rzecz drugiej strony (np. kupującego) w określonym terminie i na określonych warunkach. Promesa jest powszechnie stosowanym instrumentem w obrocie nieruchomościami, szczególnie w przypadku transakcji na rynku wtórnym oraz zakupu mieszkań na rynku pierwotnym.

Główne zastosowania promesy obejmują:

 • Rezerwacja nieruchomości: Promesa umożliwia kupującemu zabezpieczenie nieruchomości przed zakupem przez inną osobę w okresie między podpisaniem promesy a zawarciem umowy przeniesienia własności (umowy sprzedaży). W praktyce oznacza to, że sprzedający zobowiązuje się nie sprzedawać nieruchomości innemu nabywcy przez określony czas.
 • Zabezpieczenie interesów stron: Promesa pozwala na zabezpieczenie interesów zarówno kupującego, jak i sprzedającego, określając warunki, na jakich ma dojść do zawarcia umowy przeniesienia własności. Dzięki temu obie strony mają pewność co do szczegółów przyszłej transakcji, co zmniejsza ryzyko nieporozumień czy sporów.

Elementy Promesy i Wymogi Formalne

Promesa, aby była ważna i skuteczna, musi spełniać określone wymogi formalne oraz zawierać istotne elementy. Oto niektóre z nich:

 • Forma pisemna: Promesa powinna być sporządzona na piśmie, a jej zawarcie wymaga podpisów obu stron. W przypadku nieruchomości gruntowych, promesa powinna być także zawarta w formie aktu notarialnego.
 • Określenie stron: Promesa musi precyzyjnie wskazywać strony zobowiązania, czyli sprzedającego i kupującego. W przypadku osób fizycznych, należy podać imiona, nazwiska oraz numery PESEL, natomiast w przypadku osób prawnych – nazwę, siedzibę oraz numer KRS.
 • Opis nieruchomości: Promesa powinna zawierać dokładny opis nieruchomości, która jest przedmiotem transakcji. Należy podać numer działki, powierzchnię, przeznaczenie, lokalizację oraz inne istotne cechy, takie jak stan techniczny czy obciążenia.
 • Cena i sposób płatności: W promesie należy określić cenę nieruchomości oraz sposób i termin realizacji płatności. Może to obejmować zaliczkę, płatność ratalną czy inne formy uregulowania należności.
 • Termin zawarcia umowy przeniesienia własności: Promesa powinna wskazywać termin, w jakim strony zobowiązują się zawrzeć umowę przeniesienia własności. Może to być data konkretna lub określony okres czasu, np. 30 dni od dnia podpisania promesy.
 • Ewentualne warunki zawarcia umowy przeniesienia własności: W promesie można zawrzeć warunki, które muszą być spełnione przed zawarciem umowy przeniesienia własności. Przykłady takich warunków to uzyskanie przez kupującego kredytu hipotecznego czy zgoda współmałżonka sprzedającego na transakcję

Konsekwencje Niezawarcia Umowy Przeniesienia Własności oraz Rezygnacja z Promesy

Promesa, jako zobowiązanie do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, wiąże się z określonymi konsekwencjami w przypadku jej niewykonania lub rezygnacji przez jedną ze stron. Oto najważniejsze z nich:

 • Odpowiedzialność za niewykonanie promesy: Jeśli jedna ze stron nie dotrzyma warunków promesy i nie zawrze umowy przeniesienia własności w określonym terminie, druga strona może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Wysokość odszkodowania może obejmować zarówno straty rzeczywiste (np. utracone korzyści), jak i koszty poniesione przez drugą stronę w związku z promesą (np. opłaty notarialne).
 • Rezygnacja z promesy: W przypadku rezygnacji jednej ze stron z zawarcia umowy przeniesienia własności, druga strona może żądać zwrotu wszelkich kosztów poniesionych w związku z promesą oraz ewentualnego odszkodowania. Wartości odszkodowania oraz zwrotu kosztów mogą być określone w samej promesie, co pozwala uniknąć sporów w przypadku jej niewykonania.
 • Prawo odstąpienia od promesy: Strony mogą przewidzieć w promesie prawo odstąpienia od zobowiązania bez konieczności ponoszenia negatywnych konsekwencji, np. w przypadku nieuzyskania kredytu hipotecznego przez kupującego. Jeśli jednak prawo odstąpienia nie zostało wyraźnie zastrzeżone w promesie, strona rezygnująca może być zobowiązana do zapłaty odszkodowania oraz zwrotu poniesionych kosztów.

Podsumowanie

Promesa to ważne narzędzie w obrocie nieruchomościami, które pozwala zabezpieczyć interesy zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Aby uniknąć nieporozumień czy sporów, warto zadbać o właściwe sformułowanie promesy oraz wyraźne określenie jej warunków, terminów i ewentualnych sankcji za niewykonanie zobowiązań.


Czy powyższa definicja wydaje Ci się niepełna bądź nieprawidłowa?

Korzystając z poniższego formularza możesz zgłosić swoje uwagi bądź zasugerować zmiany w treści. Dziękujemy!

Słownik Form